آرشیف

2015-6-24

سراج الدین سراج

بیوگرافی استاد سراج الدین سراج

در قریه گلدان  ولسوالی تولک تولد شدم . مکتب را تا ختم صنف سوم در چار راه واز صنف چارم الی دوازدهم  در لیسه سلطان علا والدین غوری در چغچران خواندم   
 تحصیلات عالی را در فاکولته ادبیات وعلوم بشری پوهنتون کابل در رشته هنرهای زیبادر سال1978  تکمیل  نمودم . در ختم تحصیل به صفت استاد رشته هنرهای زیبا، در آن فاکولته قبول گردیدم وسا لیان چندی را در آنجا به شغل تدریس سپری کردم.
 درسال 1992 افغانستان را ترک گفته به کشور کانادا آمدم والی اکنون در کانادا زندگی میکنم .

 فعا لیتهای هنری در افغانستان وکانادا داشتم که چند نمونه از کارهایم را فرستادم. من جمعا  به تعداد 15 تابلوی نقاشی را به شفا خانه عمومی شهر ونکووردو سال قبل نقا شی نمودم و درسال جاری در یکی ازشفا خانه های دیگر این شهر شش تابلوی بزرگ را در یک کمپوزیشن دایروی به قطر تقریبا چار متر دریک سقف گنبدی شکل کار نمودم  این  پروسه بیشتر از ششماه را در بر گرفت که من عکسهای آنها را هم به شکل جدا جدا وهم عکس کامل آنرا ارسال نمودم   قابل تذکر است که این نقاشی ها انکشاف علوم طبی را در قرون 16، 17 18، 19 نشان میدهد وقبلا نقاشی شده است و من دوباره آنها را کار کردم.