آرشیف

2015-6-24

jameghor

بیاد شهیدی از ولایت غور​ شهید سید جان پیلوت

امروز 24 اپریل مصادف است به سالروز شهادت شهید سید جان پیلوت به روح او و شهید محمد پیلوت وشهید سید صالح محصل پوهنتون درود میفرستم.

ازانجائیکه امروز مصادف به روز شهادت سید جان  پیلوت بود لازم دانستم از خاطرات دوران حیات وی یاد آوری نمایم چون موصوف یکی از عاشقان خدمت به  کشور خویش بود. در دوران جوانی اش  کلیمۀ پکتیالسم را همیشه تکرار می نمود چون دران وقت چهارده وزارت خانه مربوط به مردم پکتیا بود ودر پهلوی آن یازده ناحیۀ کابل را نیز به کنترول خود داشتند بناء یکی از خاطرات آنروز را چنین بازگو مینمایم.

اسلم وطنجار دران وقت وزیر دفاع کشور بود  متنفذین وموی سفیدان ولایت غور آمده بودند تا آنرا ملاقات نمایند وسمت وزارت را به وی تبریک عرض نمایند .وقتیکه موی سفیدان ولایت غور طبق قرار قبلی به دروازۀ وزارت دفاع رسیدندپهره داران به ایشان اجازۀ ورود ندادند دران اثنا رئیس دفتر نزد جناب وزیر رفت وگفت موی سفیدان ولایت غور که قبلا وقت گرفته بودند آمده اند اجازه است به حضور شما تشریف بیاورند او در جواب به لهجۀ پکتیاوالی چنین گفت.{ به موی سفیدان ولایت چغچران دیگه ضرورت ندارم جواب اند جواب..} سید جان که دران وقت محصل پوهنتون هوای بود با موی سفیدان ولایت غور بر گشتند وهر کس به خانۀ خود رفت وسید پیلوت بسیار نا آرام شد.

او بعد از فراغت از پوهنتون هوای به حیث پیلوت در میدان هوای شیندند مقرر شد او هر وظیفۀ که به وی سپرده میشد با کمال شهامت وصداقت اجرا مینمود. وقتی نوبت اکمالات ولایت غور می رسید همه پیلوت ها بهانه میکردند واز رفتن به چغچران خودداری مینمودند اما او در همه شرائط آمادۀ پرواز به طرف چغچران بود بخاطر رساندن امکانات به ولایت غور از هیچ نوع شرائط نمی ترسید  وبه هیچ یکی از احزاب سیاسی ارتباط نداشت تنها به غور فکر میکرد. یکی از روز ها از شیندند به طرف تولک می رفتیم وقتی به هلی کوبتر نشستیم از طریق مخابره بوی گفتند امروز هوا خراب است باید معطل شود اما او در جواب گفت مشکل نیست ازراه چشت شریف میروم وبا ما گفت اگر امروز نروم تا یکماه دیگر نوبت را به غور نمیدهند سر انجام پرواز نمود دربین راه گفت یک خاطره دارم که هرگز فراموش نمیکنم گفتم چه خاطرۀ؟ گفت خاطرۀ بسیار تلخ روزیکه موی سفیدان ولایت غور را ازدروازۀ وزارت دفاع جواب دادند وگفتند این مردم را کار نداریم …راستی این خاطرۀ نهایت تلخ ونا فراموش شدنی است هرروز یادم از سید پیلوت میآید این خاطره هم در ذهنم نقش می بندد…  درود بر شهدائی راه حق وعدالت وسلام به همه وطنداران دانشمند، شاعران ونویسندۀ  گان ولایت غور خصوصا سید محمد رفیق نادم. پیروز باد مبتکر سایت جام غور

فضل احمد راهی 24 اپریل هالند.