آرشیف

2014-12-21

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

به رهبری و فرهیخته گان عزیز انجمن فرهنگی فیروز کوه !

بخش فرهنگی دفتر مرکزی بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری افتخار دارد که در سرزمین غورباستان روز تا روز انجمن ها، بنیاد ها، و حلقات مختلف فرهنگی، ادبی، اجتماعی ومدنی یکی بعد دیگر پابه عرصه فعالیت می گذارد، این اقدام شما فرهنگ دوستان فیروز کوه بزرگ نمایانگر آنست که جوانان غیور و باعزت غور بسوی فرهنگ سازی آندیار نازنین قدم های استوار برداشته و حماسه می آفرینند.
هیأت رهبری بنیاد فرهنگی جهانداران غوری این اقدام شما را در رابطه به ایجاد انجمن فرهنگی فیروز کوه بزرگ یک اقدام عالی پنداشته ضمن موفقیت های مزید به تک تک شما و مردم فرهنگ دوست غورتبریکات و تهننیات صمیمانه خود را تقدیم شما فزهیختگان عزیز می نماید، بهمین منوال پشتیبانی و حمایت فرهنگی خودررا بشمادوستانه اعلام میدارد. سربلند و شادکام باشید!