آرشیف

2014-12-20

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری زون غرب در ظرفیت سازی
 

 
یک کار گاه آموزشی دوروزه ای که از طرف مؤسسه بین المللی کاونتر پارت در تالار هوتل بین المللی تجارت ولایت هرات از تاریخ 21-22 تدویر گردیده بود ، بنیاد فرهنگی جهانداران غوری ذون غرب تصمیم گرفت تا یک نفر از کمیته فرهنگی و دو نفر ازکمیته جوانان این بنیاد را جهت رشد وظرفیت شان معرفی نمود و آنها طی این مدت به قانون NGO ها آشنایی نموده و نهاد های جامعه مدنی را نیز مورد ارزیابی قراردادند .

 بنیاد  فرهنگی جهانداران غوری زون غرب در ظرفیت سازی
 

در اخیر تصدیق نامه های این کار گاه از طرف رئیس اقتصاد ولایت هرات و بعضی از مسئولین مربوط به شرکت کننده ها توزیع گردید.
 
   بنیاد  فرهنگی جهانداران غوری زون غرب در ظرفیت سازی
 
بنیاد  فرهنگی جهانداران غوری زون غرب در ظرفیت سازی
 
بنیاد  فرهنگی جهانداران غوری زون غرب در ظرفیت سازی
 
بنیاد  فرهنگی جهانداران غوری زون غرب در ظرفیت سازی