آرشیف

2014-12-20

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری اجازه فعالیت دریافت کرد

 

خواننده گان محترم سایت وزین جام غور با نام بنیاد فرهنگی امپراطوری غوری ها آشنائی دارند.
فعالیت های بنیاد از یکسال قبل آغاز گردیده بود و تلاش مینمودیم تا تحت نام امپراطوری غوری ها بنیاد را در وزارت محترم عدلیه راجستر نمائیم، چون بنابر ملحوظات که نزد وزارت عدلیه وجود داشت و دلایل شان عدم راجستر نمودن بنیادها بنام امپراطوری چون ساسانیان ،سامانیان ، غزنویان و احمد شاهیان بود لذا بنیاد فرهنگی  غوری ها نیز نتوانست تحت نام امپراطوری غوری ها راجستر گردد، بعد از مشوره های زیاد با مورخین، دانشمندان و پژوهشگران متفقاً بنیاد را بنام « بنیاد فرهنگی جهانداران غوری » در ریاست انسجام سازمانهای اجتماعی و سیاسی وزارت محترم عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان راجستر و جواز فعالیت بنیاد صادر گردیده است، بنیاد فرهنگی جهانداران غوری که مرکز آن در کابل و نماینده گی های آن در ولایات ایجاد می شود با اهداف تحقیق و پژوهش روی تاریخ درخشان امپراطوری غوری ها، معرفی ابر مردان تاریخ و سلسله نامدار و والاتبار غوری ها به جهان سوم، مدنیت و افتخارات دوره سلاطین غوری انتشار آثار آنعده دانشمندان که در رابطه به سلالۀ غوری ها تحقیق مینمایند و همچنان اتحاد، وحدت، همدلی و شناسائی غوری ها و غوری تبارها در سرزمین پهناور امپراطوری اسلامی غوری ها، ترویج فرهنگ و ثقافت اسلامی دوره غوری ها و تبلیغ آن در زمان کنونی، تأمین روابط فرهنگی، تاریخی و دوستانه با بنیادها، نهادها و سازمانهای اجتماعی و مؤسسات خیریه بین المللی، تبادل تجارب و استفاده از روش های فرهنگی تاریخی در سطح ملی و بین المللی و معرفی نخبگان دانشمندان و پژوهشگران غوری و  غوری تبار از طریق فصل نامه بنیاد و سایت های انترنتی، حمایت از فرهنگیان و دانشمندان که به نحو روی تاریخ امپراطوری غوری ها کار مینمایند و در نهایت رشد فرهنگ معماری و میناتوری اسلامی سلاله غوری ها و ترویج آن در سطح ملی و بین المللی اهداف بنیاد فرهنگی جهانداران غوری را تشکیل می دهد.
یقین داریم که این گام فرهنگی جدید روزنۀ امید است برای جوانان آینده ساز کشور ما که بتوانند از گذشتگان خویش آگاهی داشته باشند و نام نیاکان و ابر مردان تاریخ را زنده نگهدارند.
بنیاد فرهنگی جهانداران غوری که مؤسسین آن مورخین ، دانشمندان و دوکتوران رشته های مختلف میباشند، نخبگان غوری و غوری تبار نیز در جمع مؤسسین وجود دارند که تلاش های شبانه روزی مؤسسین، رهنمائی ها، همکاری ها و دلسوزی های شان بلاخره به انتظار، پایان بخشید و اجازه نامه رسمی فعالیت را از وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان بدست آورد.
با استفاده از فرصت این گام فرهنگی جدید را به تمام اعضا هواداران، علاقمندان، غوری ها و غوری تبارها تبریک عرض مینمائیم همکاری شما باعث علاقمندی و تلاش های بیشتر مایان خواهد بود.

 
با احترام
دفتر مرکزی بنیاد فرهنگی
جهـــــــــــــانداران غوری کابل
  
آدرس ایمیل دفتر مرکزی بنیاد فرهنگی جهانداران غوری
Ghori.jehandaran@yahoo.com