آرشیف

2014-12-11

غلام علی فگارزاده

بمناسبت چهارمين سال فعاليت بنياد فرهنگی جهانداران غوری

چهارسال پيش، نهادی با رهبری شخصيتهای اهل ادب و قلم از تبار سرزمين غور، با فکر روشن و قلب پاک، همت کردند و خرد و کتاب و دانش و محبت را در مقابل جهل و بی دانشی و جنگ برگزيدند و نام آنرا "بنياد فرهنگی جهانداران غوری" گذاشتند.
بدون شک چهارسال برای انجام کارهای فرهنگی در اين جامعۀ پراگنده و در شرايط بحران اعتماد، يک زمان بسيار کوتاه است. اما خوشبختانه بنياد فرهنگی جهانداران غوری، بطور شايسته و بايسته در اشاعه، پخش و ترويج مسايل فرهنگی کارهای بس بزرگ و مهمی را انجام داده است. بطور مثال چاپ و نشر ۲۶ اثر و رساله از شخصيتهای فرهنگی معاصر و نيز چاپ و نشر کتابهای مهم فرهنگی و تاريخی گذشتگان که ارايه کنندۀ هويت تاريخ درخشان غوری ها ميباشد، توسط اين بنياد، بيانگر فعاليت چشمگير بوده که واقعاً قابل تقدير ميباشد. 
از طرف ديگر، اين بنياد در توسعه و تأمين روابط قلم بدستان، نويسنده گان و دانشمندان در داخل و خارج کشور، قدمهای ارزندۀ برداشته و در مناسبتهای مختلف فرهنگی، با سهمگيری فعال و نيکو، نقش و توانايی فرهنگيان را برجسته ساخته است.
همچنان تهيه و طبع، نشریۀ ماهوار بنیاد بنام "شنسبانيه"، يکی ديگر از ابتکارات بنياد فرهنگی جهانداران غوری است که دران نوشته ها، مطالب و مسايل مهم روز، موضوعات تاريخی و اشعار و مقالات نويسنده گان انعکاس داده ميشود.
متيقن هستيم که تلاشها و مساعی بنياد جهانداران غوری در راستای احيا و بارور ساختن فرهنگ نيکوی سرزمين ما، ميتواند تأثيرات مثبت و مناسبی را در تغيير ذهنيت اعضای جامعه برای طرد نفاق، مخالفتها و منازعات و انتخاب راه اتفاق و اتحاد، صلح و دوستی از خود بجا بگذارد.
با اغتنام فرصت، چهار سالگی پربار بنياد جهانداران غوری را به رهبری، اعضای آن و به همه فرهنگيان عزيز و گرامی از تۀ دل تبريک و تهنيت عرض نموده و از خداوند متعال برای همه آنهای که در راه اعتلا و انکشاف فرهنگ سرزمين ما، فعاليتهای صادقانه و مسؤولانه انجام ميدهند، پيروزيهای مزيد آرزو مينمايم.

فگارزاده، شهر کابل
ماه دلو، ۱۳۹۲