آرشیف

2014-12-21

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

بزرگداشت از ماهنامه شنسبانیه و پنجسالگی انجمن فرهنگی جهانداران غوری حوزه غرب

بزرگداشت از ماهنامه شنسبانیه و پنجسالگی انجمن فرهنگی جهانداران غوری حوزه غرب

بخش فرهنگی و ارتباطات دفتر مرکزی انجمن فرهنگی جهانداران غوری

 

از پنجمین سال تأسیس انجمن فرهنگی جهانداران غوری حوزه غرب و اولین سال نشر موفقانه « شنسبانیه » ارگان نشراتی انجمن فرهنگی جهانداران غوری تجلیل گردید.
پنج سال از عمر انجمن فرهنگی جهانداران غوری در حوزه غرب کشور ما گذشت، هرچند نا هنجاری های زمان از یک سو وطمع بی حاصل عده ی از هموطنان ما از جانب دیگر برفعالیت های که باید انجام می شد لطمه ی اندکی وارد نمود،اما انجمن چنانچه دردیدگاه استراتیژی واساسنامه ی آن آمده است : « انجمن فرهنگی جهانداران غوری به آرزوی تحقق آرمانهای سلسله سلاطین نامدار و با عظمت غوری ه، اروابط عمیق فرهنگی رابا نهاد های فرهنگی، اجتماعی و مردمی در سطح افغانستان و کشور های که در زمان امپراطوری غوری هاتحت تسلط امپراطوری بزرگ غوری ها قرار داشته منجمله هندوستان، ایران و پاکستان برقرار می نمایدوهدف صرف تبادل تجارب فرهنگی و معرفی آثارتاریخی بیاد مانده از سلاله غوری ها می باشد. ضمنأتدویر مجالس، محافل، سیمینار هاو گفتگو هادر داخل و خارج افغانستان برای جستجو نمودن آثار فرهنگی و تاریخی غوری ها و معرفی شان به بشر امروزی یکی از اهداف ما را تشکیل میدهد.» بروفق این مرام، انجمن فرهنگی جهانداران غوری حوزه غرب با مجالس هفته وار، اهداف این انجمن را با افراد و اشخاص حقیقی جامعه ما در میان گذاشته وفعالیت های که بایسته تبارزبیشتر است در گستره ی وسیع تر دنبال می نماید، بهمین منوال نامه فرهنگی انجمن « شنسبانیه» که یکسال با موفقیت راهش را در میان مطبوعات کشورگشاده است لازم برآن شد تا از یک سالگی آن نیز استقبال به عمل آمده و بر دست اندر کاران آن حد اقل به قول معروف و محلی مان (مانده نباشید) گفته شود.
به همین مناسبت محفل با شکوهی که در رستورانت شاهی ناحیه اول شاروالی هرات راه اندازی گردیده بود صد ها تن از شاعران، نویسندگان هنرمندان، علمای دین، جوانان و هوا داران انجمن فرهنگی جهانداران غوری شرکت ورزیده بودند، ابتدا آیاتی از کلام الله مجید توسط قاری جوان محمد مجیر فیاض قرائت و متعاقبأ محترم سید محمد رفیق نادم رئیس انجمن فرهنگی جهانداران غوری حوزه غرب پیام رئیس عمومی انجمن و مدیر مسئول ماهنامه شنسبانیه را به حاضرین قرائت و از زحمت کشی و نشر موفقانه شنسبانیه که بدون تعلل و بندش نشراتش را ادامه داده بقدر یاد آوری نمود.

بزرگداشت از ماهنامه شنسبانیه و پنجسالگی انجمن فرهنگی جهانداران غوری حوزه غرب

رئیس انجمن حوزه غرب گفت : شرکت شما دانشمندان و علم داران علم و فرهنگ است که امروزاز اصالت وخدمات برجسته امپراطوران نیک نام غوری در ماهنامه ی شما بازتاب علمی و تحقیقی صورت میگیرد، ما تمنا داریم، با زنده نگهداشتن فرهنگ پربهای آن عصر طلایی غوری ها که قسمت بزرگی از آسیا را احتوا میکرد بتوانیم، به عقب گذاشتن ها، خفه کردن ها وسرکوب نمودن دانشمندان غوری نقطه پایان داده شده و غور باستان بمثابه یکی از واحد های درجه اول اداری افغانستان در پیشرفت های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی عرض اندام نماید.
بعدأ مولانا شراف الدین اعتصام یکی از روحانیون غور در باره نشر شنسبانیه و نیاز چنین نشرات درروال کنونی صحبت نموده از جوانان خواست تا با تشکل مبضوط این نشریه را که زبان گویای غوریان با فرهنگ و علم دوست است بحد کمال برسانند و او اضافه نمود که همین اکنون نشر یه ما با نشرات چندین ساله در کیفیت و محتوایش همپایی می نماید.

بزرگداشت از ماهنامه شنسبانیه و پنجسالگی انجمن فرهنگی جهانداران غوری حوزه غرب

اشعاری وطنی در وصف غور باستان از طرف استاد محمد رسول فایق یکی از شعرا، و محققین بلند پایه غوری بخوانش گرفته شدکه مورد استقبال حاضرین قرار گرفت، استاد فایق در شعر بلند شان از طبیعت گوارای غور توصیف نموده و قدامت آن ولایت را به آریانای کهن و مردم غور را آریایی های اصیل این جغرافیای مربوط به معرفی گرفت.

بزرگداشت از ماهنامه شنسبانیه و پنجسالگی انجمن فرهنگی جهانداران غوری حوزه غرب

تنی چند از جوانان نیز در این بزم ادبی اشعاروسروده های نغز و دلنشین شانرا قرائت نمودند که مورد استقبال شرکت کننده های محفل قرار گرفت.

بزرگداشت از ماهنامه شنسبانیه و پنجسالگی انجمن فرهنگی جهانداران غوری حوزه غرب

 

بزرگداشت از ماهنامه شنسبانیه و پنجسالگی انجمن فرهنگی جهانداران غوری حوزه غرب

 

بزرگداشت از ماهنامه شنسبانیه و پنجسالگی انجمن فرهنگی جهانداران غوری حوزه غرب

 

بزرگداشت از ماهنامه شنسبانیه و پنجسالگی انجمن فرهنگی جهانداران غوری حوزه غرب

در قسمت از پروگرام تیم سرود انجمن سرود دلنشین را در حضور بزرگان خود زمزمه نموده و احساسات همه را برانگیختندکه مورد تفقد بزرگان قرارگرفت.

بزرگداشت از ماهنامه شنسبانیه و پنجسالگی انجمن فرهنگی جهانداران غوری حوزه غرب

در قسمت از پروگرام محترم دوکتورعبدالظاهر فیض زاده عضو شورای ولایتی هرات تاریخ غوری ها را به بررسی گرفته و دوران زمام داری غوری ها از حکومات محلی الی اوج امپراطوری نیم قاره ی شان را مفصلأ توضیح داشته، فرهنگ، سیستم حکومت داری، دموکراسی، تدابیر واصول زعامت داری غوری هارا براساس منابع تاریخی ستود.

بزرگداشت از ماهنامه شنسبانیه و پنجسالگی انجمن فرهنگی جهانداران غوری حوزه غرب

دوکتور فیض زاده از دولت کنونی رسمأ خواست به پاس خدمات شایسته و حماسه های غرور آفرین جهانداران غوری روزهای مشخص به عناوین مشخص در سالنمایی افغانستان تعین ودر این روز ها از سلاطین با صلابت و شجاع غوری استقبال و در قسمت هریک از شاهنشاهان غوری چون : سلطان غیاث الدین غوری، سلطان شهاب الدین غوری، سلطان علاوالدین غوری علی حضرت شیر شاه سوری، ملک شمس الدین کرت و سایر علم داران جهان اسلام که غوری ها اولین پیشگامان اسلام در قاره ی آسیا بودند استقبال بعمل آید.
آنگاه شخصیت جهادی و ملی قاری علی احمد غور دروازی دنباله بحث را ادامه داده گفت : ما تاریخ را ورق می زنیم، آنرا دوباره خوانی می کنیم، بر گذشته گان مان می بالیم، اما در عملکرد مان ضعیف و حتی گاهی هیچ به زندگی امروزی مان توجه نداریم، من بحیث یکی از هواداران انجمن فرهنگی جهانداران غوری پنجسالگی این انجمن را به فال نیک گرفته، برعملکرد های مسئولین آن که همواره برای معرفی تاریخ پرجلال نیکان شان کوشیده اندمبالات می نمایم، خوشحالم که نشریه پروزن شان «شنسبانیه» جایش را در فامیل مطبوعات کشور بصورت شایسته و بایسته یافته است و اکنون با نشرات چندین ساله برابری داشته که امید وارم روزی این ماهنامه بین المللی شما را در رأس تمام نشرات کشور بیابم.

بزرگداشت از ماهنامه شنسبانیه و پنجسالگی انجمن فرهنگی جهانداران غوری حوزه غرب

کار محفل را استاد محترم عبدالناصر ناهض یکی از فرهنگیان سابقه دار هرات جمع بندی نموده در باره چنین تجلیل ها و گرد همآیی ها گفت : معمولأ هر نهاد از ایجادش استقبال و یا تجلیل می نماید، اما بسا نهاد های اند که هیچ دست آوردی کاری ندارند و نتوانسته اند، کار های خویش را بصورت درست تبارزدهند، این دومین بزم ادبی انجمن فرهنگی جهانداران غوری است که به خاطر پنج سالگی اش از یک طرف و به خاطر استقبال شایسته از نشریه ی پربهایش« شنسبانیه» از سوی دیگر راه اندازی می نماید. من این محفل را بدون آنکه به جزئیاتش بپردازم می ستایم و از دست اندر کاران ماهنامه ی سنگین وزن شما بقدر یاد می کنم، واقعأ آنچه را درتجربه ادبی ام دیده ام ، رشد بی بدیل شنسبانیه در ظرف یکسال واقعأ حیرت آور است، مدیریرت نمودن یک کار فرهنگی برمیگردد به دانش و استغنایی فکر گردانندگان آن.
ما امروز قلبأ احساس می کنیم آهسته آهسته فرهنگ پر بهای غوریان زندگی مجددش را حاصل نموده و در ارتقای ظرفیت جوانانش بیدریغانه عمل می نماید، بیائیدهمه با هم به غنای علمی، ادبی، هنری و فرصت های بپردازیم که فرهنگ بیگانه برای نابودی افتخارات دیرینه ی ما رخنه نیندازد.
بزم ادبی به دعای یکی از روحانیون غور در اوج احساسات حاضرین بصرف شام که از طرف رهبری انجمن فرهنگی جهانداران غوری هزینه گردیده بود خاتمه یافت .

 

بزرگداشت از ماهنامه شنسبانیه و پنجسالگی انجمن فرهنگی جهانداران غوری حوزه غرب

 

بزرگداشت از ماهنامه شنسبانیه و پنجسالگی انجمن فرهنگی جهانداران غوری حوزه غرب

 

بزرگداشت از ماهنامه شنسبانیه و پنجسالگی انجمن فرهنگی جهانداران غوری حوزه غرب