آرشیف

2014-12-21

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

برگی دیگر واز چشمه سار دیگر: گلزار عاشقان

برگی دیگر واز چشمه سار دیگر( گلزار عاشقان)

بخش فرهنگی و ارتباطات دفتر مرکزی بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

 

 

بازهم ترنم ناله ی پیرمردی که از طبع جوانش اشعار صوفیانه ی تراوش نموده و قریحه خواننده را بوجد می آورد، استاد نبی ساقی به جمع آوری اشعار این بزرگ مرد موشگافانه دست یازیده است و در انسجام آن ظریفانه عمل نموده، این مجموعه بظاهر کوچک اما خیلی با مفهوم و جاودانه است. در یکی از متفرقه های شعری اش جناب ساقی جاداده که چقدر ملا احمد به استقبال غزل های همیشه بهار حافظ شرین سروده است :

مرا سودای مهرویان زدل کی می شود بیرون
که تقدیر خداوندیست هردم می شود افزون

مکن منعم تو ای واعظ ازین سودا که من دارم
نصیبم از ازل بنوشته است آن قادر بیچون

فراموش کی شود نام "قمررخ جان " شرینم
زعشق نا تمام او بود این قلب من پرخون

زسودایش به غم بودن مرا بهتر زصد شادی
زشوق گلشن رویش هزاران همچو من مجنون

زهجروسوزش عشقش حزین و نا توان گشتم
ازآن باعث، پریشان حالم ودلخسته و محزون

(فقیری) وصل میخواهی طلب کن قلب شبها را
چو ابر نوبهاران کن زآب دیدگان، جیحون

در تذکره شعرای غوری جستجوی صورت گرفت اما از خلیفه ملا احمد فقیری نام برده نشده و جناب ساقی هم فراموش کرده اند که اندک توقف در قسمت شناسه این شاعر آتشین نفس داشته باشند. بهر صورت امید واراست در انتشارات دوستان این شخصیت ها بیشتر به معرفی کشیده شوند تا شناخت بیشتری از آنها صورت گرفته و گمنام نمانند.
بخش فرهنگی و ارتباطات دفتر مرکزی بناد فرهنگی جهانداران غوری افتخار دارد و اعلام می نماید که تمام پالیده گران فرهنگی ، ادبی و اجتماعی غور باستان با معرفی شخصیت های چون ملا احمد فقیری به این بنیاد همت گمارند تا آثار گرانبهای شان در اسرع زمان آراسته ی چاپ گردد.

 

برگی دیگر واز چشمه سار دیگر( گلزار عاشقان)

 

برگی دیگر واز چشمه سار دیگر( گلزار عاشقان)برگی دیگر واز چشمه سار دیگر( گلزار عاشقان)