آرشیف

2024-4-10

naderparwana

بررسی تاثیر سازمان های اجتماعی بر مشارکت سیاسی شهروندان (مطالعه موردی: هرات)

بررسی تاثیر سازمان های اجتماعی بر مشارکت سیاسی شهروندان

(مطالعه موردی: هرات)

نگارنده؛ محمد نادر پروانه[1]                                                                                             
استاد رهنما؛ دکتر محمد میرویس فضلی[2]
سال:1396

                                                                                                            

چکیده:    

موضوع این مطالعه تاثیر سازمانهای اجتماعی(جمعیت ها) بر مشارکت سیاسی شهروندان است. جامعه آماری تحقیق را ۲۳ نهاد مدنی فعال ولایت هرات  تشکیل میدهند که حجم جامعه آماری آن (۱۴۰۰۰) می باشد، که از آن جمله (۳۷۳) تن از  اعضای فعال بطور نمونه از ۲۳ نهاد مدنی براساس فرمول کوکران  انتخاب گردیده و برای بررسی موضوع اینگونه سوال طرح گردیده است که: سازمان های اجتماعی(جمعیت ها) به چه میزان بر مشارکت سیاسی شهروندان هرات تاثیر گذار است؟ برای یافتن پاسخ  به سوال طرح شده، متغیر مستقل با الهام گرفتن از مدل تینگ چانگ(۲۰۰۹) و ایجاد تغییراتی با رای و نظر اساتید بر اساس نیاز جامعه هرات به چهار شاخه فرعی یعنی؛ اشتراک در انتخابات ها، اشتراک در تظاهرات ها و برنامه های داد خواهی، فعالیت های اینترنتی و اشتراک در مصاحبه ها و گفتگوهای تلویزیونی تقسیم شده و متناسب به هر مؤلفه سوالاتی در پرسشنامه مطرح گردیده است. که در نتیجه تحلیل و تجزیه اطلاعات  دریافت گردیده نشان میدهد که؛ پاسخ دهنده گان ۲۰٪شان پاسخ خیلی زیاد، ۲۳% پاسخ زیاد ۲۳% پاسخ متوسط، ۱۶% پاسخ خیلی کم و %۱۸ پاسخ کم را در مورد مؤثریت سازمان های اجتماعی ارائه نمودند، که این به معنی مؤثریت ۶۶ درصدی  سازمانهای اجتماعی  در مشارکت سیاسی شهروندان می باشد که رقم قابل ملاحظه ای به نظر می آید.

واژه گان کلیدی: سازمانهای اجتماعی، انتخابات، مشارکت سیاسی، گفتمان ها، جامعه مدنی.

[1] دانشجوی لیسانس موسسه تحصیلات عالی خصوصی کهکشان شرق.

[2] استاد دانشگاه

اصل مقاله