آرشیف

2014-12-20

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

برازنده تر ازپیش
 

 

این باز بنیاد جهانداران غوری زندگی نامه ی جناب الحاج قاضی غوث الدین مستمند غوری تاریخ پژوه، ادیب،نویسنده و شاعرعالم دین را به زیور چاپ آراست.
زندگی نامه جناب مستمند که مشحون از ادب، تاریخ و فرهنگ غنامند غور است توسط آقای میراجان راسخ یکی از محصلین دانشگاه هرات به مثابه پایان نامه تحصیلی اش تهیه و تدوین گردیده است، این اقدام آقای راسخ بهترین و برازنده ترین اثر زنده در دانشکده زبان و ادبیات دری پوهنتون هرات شناخته شده است.

بنیاد جهانداران غوری به مثابه یک ارگان ملی،مدنی و فرهنگی از چنین اثرات استقبال گرم نموده و برانتشار و ترویج این فرهنگ همراهی و حمایت کامل دارد.
بنیاد فرهنگی جهانداران غوری از بدوتأسیس تا کنون اثرات زیادی را چاپ نموده و این کانون مرکز مشارکت همه اقوام و ملیت های غوری و غوری تبار است.سیکل پائین نشان دهنده آنست که بنیاد جهانداران غوری خانه ی است برای همه افغانها به خصوص غوری ها و غوری تباران که هرکدام می تواند با ارائه داشته های علمی و فرهنگی خود در این خانه خود را امن و مصئون دانسته ودرتوضیح هویت خویش صادقانه اقدام نماید.

جناب آقای مستمند یگانه اندیشمند تاریخ غور اند که با متانت و امانت داری براریکه قضاوت قرارداشته و تمام وقت خویش را در تجسس و تفحس ادبیات و تاریخ غور بکار می برند.
بنیاد فرهنگی جهانداران غوری حوزه غرب از این اقدام آقای راسخ که در جمع آوری اندیشه هاو آثار مستمند مساعی همه جانبه نموده اند تشکر نموده برای مؤلف توفیق مزید از درگاه خداوند لایزال می طلبد.