آرشیف

2014-12-21

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

باز گشت همه بسوی اوست

بخش فرهنگی و ارتباطات بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

 

جناب والی صاحب فضل احمد خان

با تأسف شنیدیم که دست ناپاک دشمنان بشریت با زبریختن خون شخصیت مردمی و نامدار ولایت مان عبدالرحمن برادر شما آلوده باعث شهادت این شخصیت خوب ولایت ما گردیده است. بنیاد فرهنگی جهانداران غوری این حادثه ی المناک را بشما، فامیل محترم شما و تمام اقوام عینی که سالها با صداقت و شایستگی در خدمت مردم غور قرارداشته و دارند تسلیت عرض نموده، از بارگاه خداوند بزرگ برای بازمانداندگان صبر جمیل و برای مرحومی جنت برین آرزو می برد.
بلی هموطنان گرامی ؛ به قتل شخصیت ها و افراد سر شناس نمی توان عطش سفاکی را فروهشت، بلکه با صلح و درک واقعیت های عینی کشور بخصوص ولایت عقب نگهداشته شده غور می توان بسوی فرهنگ سازی و پیشرفت قدم برداشت، پس بیائید همه عقده های را که دیگران برما بستند، با مطالعه از وضع مشخص ولایت مان تحلیل و برای ازبین بردن منازعات راه های حل انسانی را دستیاب و بدان توصل ورزیم.
بار دیگر تسلیت و همدردی بنیاد فرهنگی جهانداران غوری را به پیشگاه شخصیت مردمی غور جناب فضل احمد خان ابراز و برای شان از خداوند عالم استقامت و حوصله مندی بیشتر مسئلت می نمائیم.