آرشیف

2014-12-21

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

اینک شماره دوم اثری از محترم پوهاند رازقی نریوال

اینک شماره دوم اثری از محترم پوهاند رازقی نریوال

بخش فرهنگی و ارتباطات دفتر مرکزی بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

 

 

همانطوریکه از نام بنیاد فرهنگی جهانداران غوری پیداست، هدف این بنیاد حکایت از تاریخ، فرهنگ، ادب و جامعه بزرگ غورباستان و افغانستان است، بنیاد بدون در نظر داشت سمت، زبان، منطقه و نژاد در توسعه فرهنگ غنامند کشور بذل ساعیانه بخرج میدهدو تلاش می ورزد تا داشته های هموطنان مارابا در نظرداشت محتوای آن از طریق بخش فرهنگی و ارتباطات بنیاد انتشار دهد.

اینک شماره دوم اثری از محترم پوهاند رازقی نریوال که معرف شعرای معروف و مشهور کابل است باقطع و صحافت زیبایی از طرف بنیاد بنشر رسیده که هر خواننده را متوجه ادبیات زیبای دری و پشتو میگرداند، امید واریم این اثر زیبا در ارتقای ظرفیت های ادبی دوستداران ادب پشتو و دری کشور ما کمک بسزای داشته باشد.

 

اینک شماره دوم اثری از محترم پوهاند رازقی نریوالاینک شماره دوم اثری از محترم پوهاند رازقی نریوال