آرشیف

2014-12-20

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

انجینر عبدالرحمن غوری در وزارت دفاع ارتقأیافت

دانشجویان و هواداران بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

انجینر عبدالرحمن غوری در وزارت دفاع ارتقأیافت

محترم انجینر عبدالرحمن غوری رئیس دفتر مرکزی بنیاد فرهنگی جهاندارانغوری، در وظیفه ی دولتی خویش، به سطح مدیریت و به کادر رؤسای دستگاه مرکزی درقرارگاه وزارت دفاع ملی ارتقا داده شد.

تلویزیون ملی افغانستان دیروز یکشنبه 12 سنبله 1391 در سرویس خبری شامگاهیخویش ازبرخی تقررو تعینات اصلاحی تازه درکادر دستگاه مرکزی و قرارگاه وزارت دفاعملی خبر داد. 

برمبنای این خبر، محترم انجینرعبدالرحمن غوری به عنوان معاوندر امورتفتیش داخلی سرمفتشیت اردو مقررگردید. با وجود این اقدام دیرهنگاممسئولان دولتی، درهمه عرصه ها بخصوص دردستگاه دفاعی کشور، هواداران بنیاد فرهنگیجهانداران غوری، جامعهء جوانان غور و کافه ی دانشجویان و دانشگاهیان غوری تبار، درپایتخت ارتقای یک درجه در منصب ایشان رادر کادر درجه سوم رهبری وزارت، ولو که هنوزدرخور حال و مناسب احوال ایشان نمی باشد؛ تبریک میگویند.

چون در همه سالها و حتی دهه های پسین، ولایت غور و غوریتبارها همیشه در چشم رهبران نظام های سیاسی و حکومتهای متمرکز و متعصب افغانستاناز گذشته تا امروز خوار نگه داشته شده بودند، برین مبنا انتظار نمی رفت دولت کنونیاز آنها در سیاست کادری خویش، برای اصلاحات ولو با یکتن هم؛ رکورد بی تفاوتی و بیمهری خویش نسبت به غوریهارا بشکند.

غور شخصیتهای مهمی دارد و لی غوریها و فرزانگان غوری تبار،در هیچیک از نظامهای گذشته و کنونی افغانستان؛ متناسب شایستگیها و مناسب باتوانائی خویش در تصدی امور مهمه استخدام نشده اند.

دریک ملیون جمعیت کنونی غور و بیش از دو ملیون غوری تبار درسراسر افغانستان، افراد بسیار اندکی باشند که در کرسی مدیریت عادی دولتی، امور راتصدی نمایند. در کادر درجه دوم رهبری و مدیریت کلان دولتی کمتر کسانی را می توان یافت که از غور و یاغوری تبار باشند. در سطح اعضا ومعاونان کابینه و نیز در سطح رهبری ادارات مستقلملی – دولتی هیچیک از شهروندان غور نبوده و دولت در این زمینه بشدت جانب تعصب راگرفته است.

بوسیله همین یادداشت از همه غوریها و غوری تبارها دعوتمیشود، تا در بسیج سیاسی خویش برای یافتن آگاهی در امر بی اعتنائی دولت نسبت بهغوریها و سرزمین تاریخی و نامدار غور، تلاش و تکاپوی بیشتر داشته باشند و فرصتهاراقربانی غفلتهای نادرست خویش نسازند. 

اینکه دولت در برسمیت شناختن حقوق و امتیازات مردم مابعنوان بخشی از محروم ترین شهروندان این سرزمین؛ بدینگونه ناروائی میکند، بسیارروشن و هویداست. اما غفلت و بی تفاوتی ما غوریها نیز در کم تلاشی و بی خبری نسبتبه داشتن امکانات و نیروی اثر گزار بر دولت؛ در امر به تحقق رساندن حقوق و سهمخویش در گرفتن نقش مهمتر و مناسب در فعالیتهای نظام، گناهی است نا بخشودنی. 

باید این باور بوجود آیدکه، دولت حقوق سیاسی و شهروندی مردممارا برسمیت بشناسد و همانند سائر بخشهای دیگر کشور به خدمتگزاری در برابرمردم ما احساس مسئولیت نماید. نابیداری،اختلافات، بی تفاوتی و عدم همبستگی و نا هماهنگی همه مردم و بخصوص آگاهان و درس آموختگان غور و غوری تبارانموجب شده استکه، درچنین وضعیتی بمانیم و دراین سالهای تقسیم گنج؛ سهم ما رنج باشد!

برای جناب انجینر عبدالرحمن غوری، رئیس دفتر مرکزی بنیادجهانداران غوری و به مناسبت ارتقای وظیفویایشان در دستگاه دفاعی کشور مجددا تبریک عرض میداریم.

و من الله توفیق
دانشجویان و هواداران بنیاد فرهنگی جهانداران غوری