آرشیف

2015-6-25

jameghor

انجمن اصلاحی وادبی جوانان دولت یار افتتاح شد‏

فخرالدین نظری

انجمن اصلاحی وادبی به روز سه شنبه مورخ 27/12/1392 به اشتراک محترم الحاج مولوی محمد موسی ولسوال دولت یار ، سر پرست قوماندانی امنیه دولتیار، آمر امنیت ملی دولت یار ، آمر معارف ولسوالی و تعداد زیاد از علما، جوانان، موسن سفیدان وخانمها برگزار گردید .
ابتدا با تلاوت آیات چند از کلام الله مجید توسط قاری ملا امیر خان"لقمانی " آغاز گردید .
اشتراک کنندها هر کدام به نوبه خود سخنرانی نمودند واز برگزار کنند ه های این انجمن اظهارسپاس قدر دانی نمودند و افزودند: که برگزاری همچو انجمن ها باعث ایجاد تحکیم وحدت ملی بین جوانان که آیند ه سازان این کشور اند بسیار ارزنده خواندند و برای تشویق هرچه بیشتر پشتیبانی خودرا از ادامه این انجمن اعلام نمودند.

گزارش گر: فخرالدین "نظری"