آرشیف

2015-6-29

jameghor

استعفائی محمد عارف قاضی زاده از دفتر همبستگی ملی در ولایت غور

بسم الله الرحمن الرحیم
یکی ازرشیدترین فرزندان مردم ولایت غور که درعرصه کارهای انکشافی وعرضه خدمت برای تمام مردم غور خیلی جانانه وشجاعانه کارمیکرد اخیرآ بعدازمدت 6 سال کار وزحمتکشی یکی ازبرنامه های وسیع دولت را درغور ترک گفته است
 محمدعارف قاضی زاده یک تن ازجوانان بااحساس مردم غور است که بخاطرتطبیق برنامه همبستگی ملی درولایت غور تلاشهای خستگی ناپذیررا انجام داده که هیچ احدی ازابتکارات ،خدمات واحساسات پاک وی انکارکرده نمیتواند بنظرتمام مردم غور ایشان یگانه کسی بودندکه همبستگی ملی راازصفربا منصه اجراآورده ودرتحرکات نوین این برنامه را شامل قافله کردند که برای نیازمندیهای مردم مبادرت بورزدهمچنان شناخت کلی ومعلومات وسیع ایشان ازحال واحوال عامه مردم اطمینان خاطربیشتری تطبیق این برنامه را بمردم مظلوم غور مژده میداد مردم غور با شنیدن خبراستعفی وی ازدفترهمبستگی غور این تصمیم وی را یک اقدام شخصی موصوف دانسته ولی فقدان ایشانرا دراین برنامه یک ضایعه بزرگ درتطبیق وتصریح این پروسه میدانند بدینوسیله فرهنگیان ، روشنفکران ، روسای شوراهای همبستگی ملی وولسوالیها ،دفتری مقام ولایت ، ریس شورای علمای غور،اقای فرهنگ ولسوالی تولک ؛ولسوال شهرک ،ولسوال ساغر وتمام قوماندانان جهادی  ضمن آرزوی موفقیت برای موصوف تقاضا مینمایند تا اگرنهایت مشکلات نباشد باید درین برنامه بافعالیت کاری خود ادامه دهدهمزمان با این درخواست قاضی زاده برای مردم علت استعفی خود را سهلنگاری درتطبیق برنامه مشکلات اداری وبعضی فشارهای بیمورداشخاص معین  توضیح داده اظهارنمودند که بعضی افراد فاسد هستند که دست مربیان دارند وازموجودیت من درناراحتیهای زندگی قرارداشتندالبته آنها بفکرکارنبوده بلکه احساس نفسانی خودرا درزیرچتراین دیواربلندکه برنامه همبستگی ملی است پیاده کرده ضمن دادن  وند برای باداران خودرا تجلل میدهند تصمیم گرفتیم چون این رنگ نظام است باید آنهارا درحالی شان راحت بگذاریم زیرامطلب درین ملک کارنیست بلکه بلی قربان گفتن است که ماازین شیوای بد رسم باخویش نداریم ولی ازمردم غورمیخواهیم تاقضاوت داشته باشند بلکه عادلانه که بعدازما همبستگی ملی بکجاخواهدرفت به متن استعفی من یکی خوش شد ولی ازغورتا کابل همه مردم بزرگان وهمکاران تآسف نمودندمن ازهمه مردم خودوآنعده همکارانم تشکرمیکنم که برمن منت گذاشتند دربیان خود همچنین ازتمام مردم غور خواسته است تا مردم در راه ی تطبیق تمام برنامه ها صادقانه همکاری کرده وازاعمال استفاده جوی پرهیزنمایند
بدینوسیله مردم غور نبود ایشان را دربرنامه همبستگی  تشویش کلی دانسته برای برادری عزیز توان وتوفیق ازبارگاهی رب العزت استدعامینمایند

ازهمکاران عزیز سایت مردم غور تقاضا میشود تا این را نشرکنند
بااحترام