آرشیف

2021-12-26

جام غور

90 فرد معتاد پس از درمان از زندان مرکزی فراه آزاد شدند.

مسئولان زندان مرکزی فراه می گویند که آنان این شمار از معتادان را چهارماه پیش از سطح شهرفراه جمع آوری و به زندان فرستاده بودند که امروز طی محفل با حضور داشت مسئولان این ولایت آزاد شده اند.

مولوی جهادی، مسئول زندان مرکزی فراه در محفل رهای این شمار افراد گفت که آنان از تمام امکانات شان در طی چهار ماه گذشته بخاطر ترک اعتیاد این افراد در همکاری با پزشکان این ولایت استفاده کرده اند.

به گفته وی، این افراد امروز به خانواده های شان سپرده شده اند.

مسئولان محلی فراه همچنان می گویند که آنان برای درمان و صحتمندی افراد بیشتری دراین ولایت تلاش می کنند تا بتوانند کاری عملی را انجام دهند.

ازسوی هم کسانیکه امروز از قید رها شده اند از مسئولان امارت اسلامی ابراز قدر دانی می کنند و می گویند که آنان در طی مدت حبس شان مورد حمایت قرار گرفته و عمل شان را ترک کرده اند.

این افراد به انواع مختلف مواد نیشه آور روبه رو بودند.

نویسنده: معروف سیدی