آرشیف

2023-12-6

جام غور

۳۰۰ فامیل متضرر از زلزله در هرات کمک نقدی دریافت نمودند
موسسه خیریه جام غور ۳۰۰ فامیل متضرر از زلزله های ویرانگر اخیر در ولسوالی کشک رباط سنگی ولایت هرات، کمک نقدی نمود.
این تعداد فامیل ها در قریه جات دور میشی و دوآب علیا ولسوالی رباط سنګی ولایت هرات بعد از زلزله های اخیر، برای نخستین بار کمک نقدی را دریافت نمودند.
حمیدالله ژواک رییس موسسه خیریه جام غور گفت، این تعداد فامیل ها در همآهنگی با سازمان های بین المللی و اداره محلی هرات انتخاب شده بود که بعد از بررسی، کمک نقدی به هدف تهیه مواد اولیه غذایی (معادل مصارف دوماهه یک فامیل) توزیع ګردید.
به گفته آقای ژواک، این تعداد فامیل ها مبلغ (۴۶۹۴۸) دالر امریکایی در حضور داشت نماینده ولسوالی کشک رباط سنګی، رییس کلستر و روسای شوراهای انکشافی دریافت نمودند.
به ګزارش نهاد های امداد رسان، ۷۰ درصد منازل مسکونی در این قریه جات قسما تخریب ګردیده است و اکنون به دلیل بیم از فروریزی آن، اکثریت باشندګان این دو قریه در زیر خیمه ها زندګی میکنند.
موسسه خیریه جام غور از ۱۰ سال به اینطرف در بخش های صحت، معارف، مساعدت های غذایی، مهاجرین و افراد دارای معلولیت در حوزه غرب کشور فعالیت داشته که تا اکنون بیشتر از ۳۰ مرکز صحی، ۴۰ مکتب، صدها فرد دارای معلولیت، محصلان و شاګردان را در افغانستان، خصوصا در حوزه غرب کشور و ولایت غور مساعدت نموده است.
سه شنبه ۱۵ قوس ۱۴۰۲