آرشیف

2015-2-19

جام غور

یک گروپ ۴ نفری با پروسه صلح ولایتی یکجا شد

پنجشنبه ۳۰ دلو ۱۳۹۳ برابر است با ۱۹ فبروری ۲۰۱۵
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور
 
چهار نفر مخالفان مسلح دولت به فرماندهی ملا عبدالعلی فرزند سبحان باشنده ولسوالی تولک ولایت غور با چهار میل اسلحه و ۳۶ کیلوگرام مواد انفجاری با پروسه صلح ولایتی یکجا شدند.
این چهار مخالف دولت باشنده قریه جواجه ده مرده ولسوالی تولک ولایت غور هستند که به گفته آنان از ۹ سال به اینسو در مخالفت با دولت قرار داشتند.
ملا عبدالعلی فرمانده این گروپ می گوید ساحه فعالیت های آنان در شش قریه اطراف جواجه متمرکز و اغلب فعالیت های شان ماین گذاری کنار جاده ها بود.
سید انور رحمتی سرپرست ولایت غور یکجا شدن این افراد را با پروسه صلح گامی برای تامین امنیت در ولسوالی تولک عنوان نمود و گفت، دولت همواره در تلاش بهبود وضعیت زندگی تمامی اقشار جامعه است بویژه افراد مسلح مخالف دولت که با پروسه صلح ولایتی یکجا میشوند.
آقای رحمتی افزود، دولت برای فرمانده گروه های وابسته به صلح ماهانه ۱۳ هزار افغانی و برای دیگر افراد ۸ هزار افغانی را کمک میکند.
از آغاز سال ۱۳۹۰ الی اکنون ۵۲۸ تن از مخالفان دولت در قالب ۳۲ گروپ با ۴۴۵ میل اسلحه مختلف النوع و مقدار زیاد مواد انفجاری در ولایت غور با پروسه صلح ولایتی یکجا گردیده اند.