آرشیف

2009-6-11

جام غور

کار اعمار تعمیر الحاقیه لیسه سلطان راضیه ولایت غور آغاز شد

کار اعمار تعمیر الحاقیه لیسه سلطان راضیه ولایت غور آغاز شد

سه شنبه اول جدی 1388 برابر با 22 دسمبر 2009

خبر گزاری اطلاعاتی باختر

عیدگل عازم، یکتن ازمسوولین ریاست معارف ولایت غوربه آژانس باخترگفت، ساختمان مذکوردریک طبقه به هزینه دوصد هزاردالرازسوی وزارت مبارزه علیه مواد مخدرساخته میشود که دارای هشت اتاق می باشد. سلطان راضیه یکی ازبزرگترین مکاتب ولایت غوراست که دوهزاروپنجصد نفرشاگرد درآن تحت آموزش قراردارند. به گفته عازم، شاگردان این مکتب نسبت نبود صنف درسی درزیرخیمه ها درس می خوانند.

 

شکایت مردم نسبت عدم پرداخت مزدکار شان از طرف دولت

شنبه 21 قوس 1388 برابر با 12 دسمبر 2009

جام غور

رئیس انکشاف ملی ولسوالی تیوره ضمن تماس تلیفونی از شکایت واحتجاج مردم ولسوالی تیوره وپسابند ولایت غور نسبت عدم پرداخت اجورۀ کارشان از طریق ریاست انکشاف دهات خبر داده است.وی گفت طبق قرار داد به تعداد5000 نفر از ولسوالی ها تیوره بالای سرک بطول 250 کیلومتر کار کرده اند که باید در برابر کار ایشان پول ویا مواد غذائی پرداخته میشد اما متأسفانه ریاست انکشاف ولایت غور به نقل ازوزارت انکشاف دهات گفته نسبت دوی راه وبلند بودن کرایه نمیتواند اجورۀ مردم را انتقال دهد.وی به شوخی وکنایه اضافه نمود مردم غور نمیتوانند ولایت غور را پشت کرده در پهلوی کابل ببرند تا وزیر صاحب ها بتوانند با پرداخت کم مشکل را حل کنند.حالا ولایت غور چه دور وچه نزدیک جزء از خاک افغانستان است مردم کمک رایگان نمیخواهند بلکه مزد کاری خودرا میخواهند که دولت حاضر نیست مزد کار مردم را بدهد.اما بجای که دل شان خواسته باشد کمک های اضطراری از طریق هوا وزمین سرازیر میشود.

 

درغوريك کارمند دولتی ازنهايت فقر؛خودکشی نمود

 قوس   وخت

سه شنبه 17 قوس 1388 برابر با 8 دسمبر 2009

 یکتن از کارمندان دولتی درولایت غور صبح روز دوشنبه بنا به انچه فقر و تنگ دستی عنوان شده است دست به خود کشی زده و خود را حلق اویز نمود. مقامات محلی در این ولایت می گویند این مرد که کارمند اجیر دفتر مقام ولایت بود در شهر چخچران مرکزولايت غور دست به خود کشی زده است. عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور به گزارشگر محلى وخت گفت : بررسی های اولیه نشان می دهد که فقر اقتصادی و فشار های خانواده باعث شده تا این مرد دست به خود کشی بزند. 

وی افزود: از سوی مقام ولایت یک هيئت جهت بررسی این قضیه تعین شده است که در حال تحقیق در مورد این حادثه می باشند. مقامات در غورمی گویند طی چند سال گذشته این نخستین باری است که یک مرد به دلیل مشکلات اقتصادی در این ولایت دست به خود کشی می زند. اوایل سال جاری خورشیدی نیز یک مرد حدودا پنجاه ساله به دلیل انچه بی توجه ای از سوی فامیل و فقر اقتصادی خوانده شد در دوکانش حوالی صبح دست به خود کشی زد. خواستيم درين باره نظر اقارب اين شخص را دريابيم موفق نشديم. خبرنگار: حامي گزارشگر وخت درغور

 

يك پروژه همبستگي ملي درقريه خيرآباد شهر چغچران مورد بهره برداري قرار گرفت.

یکشنبه 6 دسمبر 2009 برابر با 15 قوس 1388

جام غور

اين پروژه شامل 17 حلقه چاه آب آشاميدني صحي مي باشد كه بهزينه مجموعي 2مليون دوصد وسه هزار افغاني ازبودجه همبستگي ملي باده فيصد سهم مردم تكميل به بهره برداري سپرده شد . سيد محمد اقبال " منيب " والي غور درحاليكه عدي ازروسائ دوايردولتي ورئيس واعضاي شوراي محل حاضربودند باقطع نوار 17 حلقه چاه آب صحي  آشاميد ني را افتتاح مورد بهره برداري قرار داد . باافتتاح اين پروژه 300 خانواده مستفيد گرديدند  اين شورا قبلآ درسال 1384ايجاد ودومين پروژه است كه مورد بهره برداري قرار ميدهند .  سيد محمد اقبال وا لي غور طي صحبت گفتند : جاي خوشي است كه درولايت غور بافضاي امن صلح واخوت درهر هفته شاهيد افتتاح ياتهداب گذاري پروژه هاي مي باشيم كه به نفع مردم ساخته ميشود .

والي غور ازموسسه افغان ايد وشوراي محل اظهار قدرداني نمود كه بوقت معينه كار را انجام دادند.

بعدآ عبدالغفور "سنگر " به نمايند ه گي ازموسسه همكار افغان ايد صحبت نمود گقت : ازميان شوراهاي محل اين شورا باشفافيت بهتر وخوبتر كا رنموده تقاضا برد تا بااخذ پول قسط سوم خويش پروژه جغل اندازي سرك ميباشد آغاز نما يند  . گل احمد باشنده خيرآباد بااظهار خوشي  گفت : بيشتر از300 خانوار درقريه خيرآباد زنده گي مي نمايند قبلآ آب صحي آشاميدني درقريه نداشتيم ازآب هاي چاه هاي سرباز وجوي ها استفاده مي نماديم اطفال وخورد و بزرگ اين قريه به دليل استفاده از آب هاي جوي به امراض هاي گوناگون دچار مي شدند باآمدن برنامه همبستگي ملي ازطريق رياست احياوانكشاف دهات به همكاري موسسه همكار افغان ايد درقريه ما شورا تشكيل شد بعد از تشكيل شورا به بركت همبستگي ملي خوشبختانه به باحفر 17 حلقه چاه نيمه عميق كه هرخانواده صاحب آب آشاميدني صحي گرديده است . گفتني است درطي هفته گذ شته سرك باد گاه الي شينه دولتيار مورد بهره برداري قرار گرفت . 

زكريا سيرت