آرشیف

2020-12-16

جام غور

وکیل عطشان شهید و وکیل رضازاده زخم برداشت
ساعت 12 چاشت روز سه شنبه، در نتیجه انفجار ماین چسپکی در موتر وکلای شورای ولایتی غور، وکیل عبدالرحمن عطشان شهید و وکیل عبدالرحیم رضازاده زخم برداشت.
مسولین میگویند زخمیان این رویداد وضعیت شان خوب است .
دو تن از وکلای شورای ولایتی غور هنگام که  میخواستند دفتر کار شان را به مقصد خانه ترک نمایند موتر حامل شان به اثر ماین چسپکی انفجار نمود که درنتیجه این رویداد عبدالرحمان" عطشان" معاون  شورای ولایتی غور جان باخته و یک عضو دیگر این شورا همراه با راننده  اش زخم برداشته اند.
مسوولین محلی، با تائید این خبر گفته است که این رویداد، در نزدیکی دفترشورای ولایتی غور بوقوع پیوسته که در اثر آن  وکیل شورای ولایتی جان باخته  و عضوی دیگری این شورا جراحت برداشته است .
گزارشات بدست آمده  نشان میدهد که این سوی قصد در حالی بالای موتری حامل  وکلای مردم در شورای ولایتی غور صورت میگیرد که  بعد از انفجار موتر بم خونین 27 میزان در شهر فیروزکوه  ،  این دومین انفجاری است که جان هموطنان ما را در این ولایت میگیرد.
.
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور