آرشیف

2015-1-13

جام غور

ولسوال نام نهاد طالبان برای ولسوالی تولک با پروسه صلح یکجاشد

سه شنبه ۲۳ جدی ۱۳۹۳ برابر است با ۱۳ جنوری ۲۰۱۵
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور

مولوی عبدالقدیر ولسوال نام نهاد طالبان برای ولسوالی تولک ولایت غور با ۶ تن از همراهانش با پروسه صلح یکجا شد.
در محفل که به همین مناسبت در احاطه مقام ولایت برگزار گردیده بود سید انور رحمتی سرپرست ولایت غور ضمن خوش آمدید گفتن به مولوی عبدالقدیر و همراهانش گفت: سی سال جنگیدیم‍‍ که جز ویرانی و تباهی نتیجه ی بدست نیامد. آقای رحمتی گفت، اکنون که هیچ فرد خارجی در هیچ نوع تصمیم گیری های نظامی و ملکی با ما نیست، پس به کدام دلیل با اداره محلی باید مخالفت کرد.
مولوی عبدالقدیر ولسوال نام نهاد طالبان برای ولسوالی تولک ولایت غور گفت که وی از چندین سال به اینسو در مربوطات تولک و ولسوالی های همجوار فعالیت های ضد دولتی را انجام میداد.
این گرو پ هفت نفری طالبان مسلح با 5 میل سلاح خفیفه که ظاهراً فرسوده و غیر قابل استفاده بود با دولت یکجا شدند؛ با اینحال از آغاز کار شورای صلح در ولایت غور به تعداد ۳۱ گرو پ مسلح مخالفان دولت با کمیت ۷۲۴ تن با این شورا یکجا شده اند.

 

ولسوال نام نهاد طالبان برای ولسوالی تولک با پروسه صلح یکجاشد

ولسوال نام نهاد طالبان برای ولسوالی تولک با پروسه صلح یکجاشد

ولسوال نام نهاد طالبان برای ولسوالی تولک با پروسه صلح یکجاشد

ولسوال نام نهاد طالبان برای ولسوالی تولک با پروسه صلح یکجاشد