آرشیف

2006-6-9

جام غور

هفتاد وهشت پروژه همبستگی ملی درولایت غورگشایش یافت

هفتاد وهشت پروژه همبستگی ملی درولایت غورگشایش یافت
 یکشنبه 16 میزان 1385 برابر با 08 اکتوبر 2006
طی دو روز گذشته هفتاد وهشت پروژه همبستگی ملی درولایت غورگشایش یافت. رئیس اداره احیاد وانکشاف دهات ولایت غور به آژانس باخترگفت، این پروژه که شامل ترمیم و جغل اندازی چهارصد وپنجاه کیلومترسرکهای فرعی شهرچغچران و قراء مربوط آن ،حفرپنجاه حلقه چاه آب صحی آشامیدنی واعماردوباب مکتب تعلیمات اساسی میباشد با هزینه هشتصد وپنجاه وچهارهزارپنجصد ونود وشش هزاردالرامریکایی عملی خواهد شد.  همچنان موسسه دبلیو، او، آر، ال ،بی که بنابرعواملی کاربازسازی را برای مدت درولایت غورمتوقف ساخته بود اکنون بکارآغازنموده وزمینه کاربرای صدها تن فراهم شده است. خشکسالی دهقانان را نیزبیکارساخته اکنون آنها می خواهند درپروژه کاردربرابر غذا اشتغال حاصل کنند آنها میخواهند تا قبل ازرسیدن سرماه زمینه کاردرمقابل غذا را برای آنها بیشترفراهم سازند. شاه عبدالاحد افضلی والی ولایت غورحین گشایش این پروژه گفت، بخاطزکاریابی ورقع نیازمندی های مردم درتمام ولسوالی های آنولایت این پروژه عملی می شود. مردم بتوانندازطریق کاردرمقابل غذا هم دربازسازی کشوروهم بهبود دراقتصاد خانواده نقش سهم بگیرند.
یک تن از وکلائی ولایت غور در لست غیر حاضران هفتۀ جاری پارلمان میباشد.
 14 میزان 1385 برابر با 06 اکتوبر 2006
دارالانشای  ولسی جرگه  امروز  لست  آنعده  از وکلایی  راکه درجلسات  هفته جاری  بیشترین غیر حاضری راداشتند  اعلام نمود . به گفته  هئیات اداری  ولسی جرگه در هفته گذشته  تعدادی  از وکلا با غیابت  های مکرر  در تصمیم گیری  های ولسی جرگه بدون عذز  معقول  اشتراک  نکرده اند .
 1 فتح الله قیصاری -2  واحمد خان رحمانی  نمایند گان مردم  ولایت فاریاب  /3 حاجی  عبدالوهاب  نماینده مردم  ولایت جوزجان / 4 حضرت علی نماینده مردم  ولایت ننگرهار /5 حاجی زرین  نماینده  مردم ولایت هرات /6 خالد فاروقی نماینده  مردم ولایت پکتیکا / 7 خالد پشتون نماینده ولایت ولایت قندهار /8  عبید الله  احکزی  نماینده مردم ولایت قندهار /9 آرین یون نماینده مردم ولایت ننگرهار 10/  ابراهیم  ملکزاده  نماینده مردم ولایت  غور 11 /بیدار حاحی  نماینده  مردم ولایت کابل 12/ فضل کریم ایماق  نماینده  مردم ولایت قندز/13 ملا ملنگ  نماینده مردم ولایت  بادغیس4 1    /  محمد عالم  ساعی نماینده مردم ولایت تخار15     / فوزیه گیلانی نماینده مردم ولایت  هرات /16      راز محمد  فیض نماینده  مردم ولایت تخار17     / سید منصور  نادری نماینده مردم ولایت بغلان  18  و شیرین  محسنی  نماینده  مردم ولایت  دایکندی  از جمله وکلای غایب  میباشند . 
 
ماهنامۀ شهروند مجددا از چاپ برآمد
.14 میزان 1385 برابر با 06 اکتوبر 2006
ماهنامۀ شهروند که از طرف جوانان روشنفکر ولایت غور به نشر می رسد مجددا اقبال وتوفیق نشر یافت.این نشریه علاوه از مطالب ومقالات علمی وفرهنگی؛ اوضاع سیاسی ؛امنیتی واجتماعی ولایت غور را نیز به بر رسی میگیرد؛ اما ازانجائیکه از طرف مقامات دولتی واداری ولایت حمایت نمیگردد گاهی به مشکلات مصارفتی مواجه میشود که باعث تأخیر در نشر وچاپ آن میگردد.از تمام هموطنان که توانائی مالی دارند توقع میرود جهت تشویق وحمایت از فعالیت فرهنگی جوانان ولایت غور همکاری لازم نمایند ؛ چون در ولایت غور رسانه های خبری وجود ندارد لذا انعکاس واقعیت های آن ولایت بدون تلاش وکمک خود مردم غور ممکن نیست ؛ نسبت نبود مطبوعات ونشریه های مربوط به غور همیش این ولایت به طاق فراموشی سپرده شده مورد توجه اولیائی امور قرار نمیگیرد.
 
تمام افسران مربوط قوماندانی امنیه ولایت غور به پروسۀ اصلاحات اداری پیوستند
.14  میزان 1385 برابر با 06 اکتوبر 2006
طبق گذارش های واصله از چغچران مرکز ولایت غور تمام صاحب منصبان وخورد ضابطان مربوط قوماندانی امنیه ولایت غور جهت سپری نمودن پروسۀ رفورم شامل امتحانات ادارۀ اصلاحات اداری ور ولایت هرات گردیدند..بعد از سپری شدن امتحان هیئات از وزارت داخله وارد چغچران مرکز ولایت غور شد تا تمام منسوبین قوماندانی امنیه ولایت غوررا ثبت کمپیوتر نموده کارت های هویت کمپیوتری به ایشان توزیع نماید-.به گفتۀ مقامات وزارت داخله با این کار افراد شایسته به کار گماشته میشود وپروسۀ کارهای اداری آسانتر میشود
.
تاجران مواشى واموال  ولایت غور از پرداخت ماليات گزاف شکايت دارند
 آژانس خبرى پژواک ،٧ ميزان
تعداد زياد تاجران مواشى واموال مناطق ولایت غور از پرداخت ماليات گزاف به مراکز حق العبورو پوسته هاى امنيتى درمسير شاهراه باميان- ميدان وردگ تا کابل شکايت دارند . ده ها تن از تاجران ولايات ، غور؛ بامیان و دایکندی که مواشی را ازمسیر اين شاهراه  براى فروش به کابل می برند ميگویند که مسوولين شاروالى ولسوالى پنجاب ولايت باميان ، از انتقال مواشى،نُه برابر بيشتر از ماليۀ قانونى، پول اخذ ميکنند. محمد عوض یکتن از تاجران ولسوالی لعل وسرجنگل ولايت غور که گوسفندانش را از طريق ولسوالى پنجاب به کابل آورده است، ادعا کرد  که دراین مسیر از ٢٠ راس گوسفند او يکهزارافغانی حق العبورگرفته شد و زمانيکه از آنجا عبور کردند وبه منطقه دراز قول همين ولسوالى رسيدند، باز مبلغ یکهزار دیگر حق العبور پرداختند. وی مدعى شد که روزمره دهها تاجر ازاين مسير عبور ميکنند و مجبوراند که چندين برابر بلند تر از ماليۀ قانونى، پول بپردازند.
 
کار إعمار میدان هوائی چغچران به یکی از کمپنی ها سپرده ��ده است. 
سه شنبه 4 میزان 1385 برابر با 26 سپتمبر 2006
محترم احسان جاوید که  یکنیم ماه قبل رای اعتماد ولسی جرگه را منحیث وزیر ترانسپورت کشور حاصل نمود د رمصاحبه اختصاصی با خبرنگار روزنامه افغانستان تایمز از ساختن چهل میدان هوائی درجه  1- 2 – 3 در کشور خبر داد.وی افزود علاوه ازینکه میدان هوائی بین المللی کابل طور مدرن إعمار میگردد..یک سایبان بزرگ ویک تر مینال به طرف غرب میدان فعلی إعمار میگردد..وبرای فعلا کار إعمار میدان هوائی سه ولایت عقب مانده کشور{ غور؛ بدخشان وبامیان} به کمپنی که در داو طلبی برنده شده سپرده شده است که عنقریب کار آن آغاز میگردد.
 
تیم بازی ولایتی کشور لتوانیا به مکتب دخترانه ولسوالی تولک میز وچوکی کمک کرده است.
 یکشنبه 2 میزان 1385 برابر با 24 سپتمبر 2006
تیم بازی سازی ولایتی کشور لتوانیا در چغچران مرکز ولایت غور به تعداد پینجا میز وچوکی به مکتب دخترانه ولسوالی تولک کمک کرده است. تیم پی آرتی خبر داده است که این وسائل را ذریعه دو ترک به ولسوالی تولک وه دوصد کیلومتر به طرف غرب چغچران موقعیت دارد انتقال داده است.
ولایت غور دارائی 390 باب مکتب میباشد وحدود 100000 شاگرد دران مصروف درس وتحصیل اند که از جمله 30000 شاگرد از طبقه نسوان میباشد. ودر مکتب نسوان تولک 150 شاگرد مصروف درس وتحصیل اند
ده ها مخالف مسلح دست از مخالفت کشيدند
 اژانس خبرى پژواک ، ٣١ سنبله
چهل تن از مخالفان  مسلح دولت  با ده ها ميل  سلاح مختلف النوع ، به تاريخ ٣١ سنبله در شهر هرات  به  پروسه تحکيم صلح پيوستند .  سيد شريف مجددى مسؤول کميسيون تحکيم صلح در حوزۀ غرب   در محفليکه به همين مناسبت تدوير يافته بود، گفت : (( اين افراد عملا در مناطق مختلف ولايات فراه و غور عليه دولت ميجنگيدند . )) قرار معلومات موصوف ، در جملۀ اين افراد،  سه قوماندان (  ملا عبدالحکيم ، ملاتور جان و ملا خان آقا ) مربوط فراه و دو قوماندان ديگر (  سيد داود آقا و ملا غلام حيدر  ) مربوط غور نيز شامل ميباشند . اما اين افراد از مصاحبه   با خبر نگاران خود دارى کردند .  به گفتۀ  مسؤول کميسيون تحکيم صلح در حوزۀ غرب ، در حال حاضر پروسه تحکيم صلح  با ده ها گروپ مسلح در حوزه جنوبغرب ، درتماس است .  قرار معلومات موصوف ، بعد از ايجاد پروسۀ  تحکيم صلح ،حدود ٥٠٠  مخالف در حوزه جنوبغرب باصدها ميل سلاح به  دولت پيوسته اند . پروسۀ  تحکيم صلح به رياست حضرت صبغت الله مجددى ، قريب دوسال قبل به فعاليت آغاز نموده است
کشف و ظبط دو ديپوى مهمات در ولایت غور
 یکشنبه 2 میزان 1385 برابر با 24 سپتمبر 2006
دو ديپوى مهمات درغورکشف شد. دو ديپوى بزرگ شامل بیش ازده تُن مهمات و ده ميل سلاح که به هدف انجام اعمال تخریبی ازسوی مخالفین درولایت غورجازسازی شده بود، کشف وضبط گردید. مل پاسوال شاه جهان نوری قوماندان امنیه ولایت غور گفت که اين مهمات  شامل دوهزارفير مرمی هاوان ،پنجصد مرمی زیو وهزاران مرمی ماشینداربود که  درمحلات مسکونی ولسوالی های تولک ودولت يار ديپو شده بود و روز گذشته بدست مسوولين امنيتى ولايت غور افتيده است . نورى افزود که  طبق معلومات بدست آمده ، این مهمات جهت انجام عملیات تخریبی ذخيره شده بود ، ولی تا کنون هیچ فرد ویا گروهی دراین رابطه دستگیر نشده است . به گفتۀ قوماندان امنیه ولایت غور،  پنج میل کلاشینکوف درجریان یک درگیری با مخالفین درولسوالی پسابند وپنج میل دیگر در درگیری با قاچاقچيان مواد مخدر در ولسوالی دولینه نيز بدست آمده، ولی کسی د ستگیرنگردیده است.  قرار اظهارات موصوف ، درجریان ماه جاری اضافه از سی میل سلاح خفیف ازافراد مسلح غیرمسوول درغور جمع آورى شده است. اين درحاليست که  سه روز قبل یک موترشامل هشت تُن مهمات درنزدیک پایگاه هوایی شیندند ولایت هرات که به گفتۀ مسوولين دولتى، ازخارج کشوربرای انجام اعمال تخریبی انتقال داده شده بود ازسوی موظفین اردوی ملی کشف و ضبط گردید
موزش پولیس ملی ولایت غور توسط نیروهای آیساف
دفتر مطبوعاتی نیروهای آیساف در کابل با انتشار یک نامه خبری از آموزش سربازان پولیس ملی افغانستان و کمک به آنها از سوی نیروهای آیساف خبر داده است.
تیم بازسازی ولایتی لیتوانی در ولایت غور با کمک پولیس ملی، 4 ایست بازرسی(چک پوینت) را در سرک اصلی چغچران برای تامین امنیت و جلوگیری از ورود مخالفین دولت به این ولایت ایجاد کردند. گفته شده این مراکز بازرسی شرایط کاری پولیس ملی افغانستان در ولایت غور را برای ایجاد امنیت و جلوگری از ورود خرابکاران به شهر بهبود بخشیده است.
همچنین در این نامه خبری  گفته شده که متخصصین پولیس کشور لیتوانیا ، ایالات متحده آمریکا و تیم پی آر تی، پولیس ملی افغان را تحت آموزش حرفه ای قرار داده و تجهیزات مورد نیاز پولیس را در اختیار آنها قرار می دهند.
بازسازی یک کودکستان در ولایت غور توسط تیم پی آر تی لیتوانیا
سربازان بخش کمک های ملکی- نظامی ( سیمیک) تیم بازسازی ولایتی کشور لیتوانیا مستقر در ولایت غور روز گذشته یک کودکستان در شهر چغچران مرکز این ولایت را بازسازی کردند.
براساس اعلامیه خبری دفتر مطبوعاتی نیروهای آیساف روز گذشته سربازان تیم پی آر تی ولایت غور با همکاری مقامات محلی این ولایت تنها کودکستان چغچران را بازسازی کردند. باید گفت این کودکستان در محل لیسه دخترانه شهر چغچران بازسازی شده است. در این اعلامیه آمده است که تیم پی آرتی لیتوانیا فرش، 18 تشک و 18 پتو به این کودکستان کمک کرده است.
گفته شده که تیم بازسازی ولایتی در غور از زمان آغاز فعالیت خود، کمک های چشم گیری را برای بهبود وضعیت مکاتب دخترانه در این ولایت انجام داده است.  شایان ذکر است که تیم پی آر تی کشور لیتوانیا و اداره انکشافی بین المللی ایالات متحده آمریکا( USAID) در زمینه بازسازی ولایت غور فعالیت می کنند.
افراد نا شناس وارد مناطق ولسوالی پسابند گردیدند.
 جمعه 31 سنبله 1385 برابر با 22 سپتمبر 2006
طبق راپور های واصله از ولسوالی پسابند ولایت غور شب گذشته یکعراده موتر حامل افراد ناشناس از مرز های هلمند وارد مناطق سینی وسنگان ولسوالی پسابند گردیده اند.منابع امنیتی افزودند که افراد متذکره بعد از نفوذ به داخل مناطق پسابند  از زیر نظر عامه نا پیدید شده اند.معلوم نیست که این افراد وابسته به طالبان بوده اند ویا از دشمنان ملا جمعه گل سنگان که گاهی از طرف هلمند حمایت میشوند.به هر حال مسئولین ولسوالی ومردم محل از ورود افراد نا شناس به منطقه تشویش دارند.
کار إعمار تعمیر دارالمعلمین شهر چغچران ادامه دارد. 
جمعه 31 سنبله 1385 برابر با 22 سپتمبر 2006
إعمار تعمیر جدید لیسه سلطان علاء الدین غوری که سه سال قبل از طرف  تیم باز سازی ولایتی آمریکا منظور شده بود امسال آغلز شده است. این تعمیر که در قسمت غربی شهر مقابل تعمیر لیلیه لیسه إعمار میگردد طبق صوابدید مقامات ولایت برای دارالمعلمین ولایت غور در نظر گرفته شده است.چون تعمیر لیسه قبلا توسعه یافته است…هر چند کار إعمار لیلیه لیسه در حال إکمال است اما از کار تعمیر تدریسی لیسه ویا دارالمعلمین مدت کمی میگذارد وتازه دیوار های آن از زمین بلند شده است….کار سرک چغچران چارسده نیز از پروژه های جدید است که توسط شرکت غفوری ادامه دارد وطور جغله تمدید میگردد.
دادستان کل (لوی سارنوالی) افغانستان از اصلاحات گسترده ای در نظام عدلی و قضايی اين کشور خبر داده است
 چهار شنبه 20 سپتمبر 2006
عبدالجبار ثابت، دادستان کل افغانستان که در راس يک هيات بيست نفری به ولايت غربی هرات رفته بود، در بازگشت به کابل به خبرنگاران گفت که مسئولان دادستانی استيناف، دادستانی نظامی و دادستان ولسوالی شيندند هرات را از وظايف شان برکنار کرده است. سفر آقای ثابت به هرات که در آن مسئولان سه ولايت غربی فراه، بادغيس و غور نيز فراخوانده شدند، اولين سفر او به خارج از کابل پس از تقرر به حيث دادستان کل افغانستان است. به گفته آقای ثابت قرار است بزودی سفرهای مشابهی به ولايات شمالی و شرقی افغانستان نيز انجام شود. دولت افغانستان ظرف بيش از چهار سال گذشته به دليل ناتوانی در مهار فساد اداری با انتقادهای روزافزونی مواجه بوده است. بيشتر نهادهای مستقل، موجوديت فساد در ادارات دولتی افغانستان را مانع بزرگی سر راه پيشرف و اجرای برنامه های انکشافی در سطح کشور تلقی می کنند. با اين حال، پس از سالهای متمادی، اين اولين بار است که اصلاحات قضايی و اداری در افغانستان با چنين جديت پيگيری می شود.
حوزه امنیتی زون غرب کشور افتتاح شد. 
یکشنبه 17 سپتمبر 2006 برابر با 26 سنبله 1385
محترم مقبل وزیر داخله کشور صبح امروز یکشنبه جهت افتتاح زون امنیتی ولایات  هرات، غور؛فراه وبادغیس وارد شهر هرات در غرب کشور شد. درین مراسم که چند ساعت کوتاه دوام کرد علاوه از روءسائی ادارات وزارت داخله محترم داکتر ابراهیم ملکزاده نماینده ولایت غور وعضو کمیسیون امنیتی پارلمان کشور ومحترم شاه جهان نوری قوماندان امنیه ولایت غور نیز حضور داشتند.
سرقت اموال مسافرین در مسیر راه چهار سده وچغچران. 
شنبه 16 سپتمبر 2006 برابر با 25 سنبله 1385
طبق راپور های واصله از چغچران مر کز ولایت غور روز پنجشنبه چهاردهم سیپتمبر افراد مسلح نا شناس تمام پول نقد واجناس قیمتی سواری ها دوموتر را در مسیر راه چغچران چارسده به یغما بردند.موتر هائیکه اموال واجناس تجار را به چهار سده انتقال داده بودند حین بر گشت مورد چور وچپاول دزدان قرار گرفتند. منابع امنیتی تا هنوز در مورد شناسائی ودستگیری جانیان کار را انجام نداده اند. در هفته که گذشت چندین موارد سرقت مسلحانه درمربوطات ولسوالی های تولک شهرک وچهار سده گذارش شده است.
آمادگی طالبان برای حمله مجدد بالای ولسوالی پسابند. 
چهار شنبه 13 سپتمبر 2006 برابر با 22 سنبله 1385
طبق اطلاعات مدیریت مبارزه با تروریزم ولایت غور طالبان  در منطقه یزدوان و چاه کاریز ولسوالی تیوره وپسابند تجمع نموده اند و قصد حمله مجدد  بالای ولسوالی پسابند را دارند. در حمله گذشته طالبان بالای ولسوالی مزکور دونفر از طالبان کشته وچهار تن شان بایک موتر مهمات دستگیر شد. نیروهای امنیتی آمادگی کامل دارند تا از حملات احتمالی حامیان طالبان در ولایت غور جلوگیری نمایند.هر چند دولت به ولایت غور کار را انجام نداده بازهم مردم ولایت غور از تحریک طلبه نفرت دارند.
دزدی مسلحانه در منطقه بند غوک ولسوالی شهرک. 
چهار شنبه 13 سپتمبر 2006 برابر با 22 سنبله 1385
سارقین مسلح درسا حه بند غوک ولسوالی شهرکراه موتر های تجار ومسافرین راگـر فتند که در اثر فیربالای موترها یک نفر ازولسوالی پسا بند به قتل رسیده ویکعراده موترفلانکوچ رانیز تلاشی ومبلغ پنجاه هزارافغانی به سرقت برده اند. وهمچنین در همین تاریخ یکعراده موتر سیکل درقسمت بندخیران بین ولسوالی تولک وشهرک نیز توسط افرادمسلح سارق به سرقت برده شد. در سال جاری ولسوالی شهرک از نا امن ترین ولسوالی های ولایت غور بوده است.تنها در زمان احمد ملجی ولسوال وقت امنیت کامل دران ولسوالی تأ مین بود.
بخــاطـر برسی موارد متعدد سر قت وقتل در ولسوالی شهرک هیت از جانب ولایت بشمول سرخارمن محمد زمان عظیمیآ مرامنیت،  مرتضی مدیر جنائ ،یک نفر نما ینده خارنوالی و نمایندهامنیت ملی نیز درترکیب همین هیـت با تعداد از سر بازان بتاریخ 20/6/1385عازم ولسوالی شهرک گردیده اند.
خشکسالى مناطق مرکزى کشور را تهديد ميکند
 آژانس خپرى پژواک ، ٢٠سنبله
خشکسالى،اکثر مناطق مرکزى کشور را تهديد نموده و تعداد زياد خانواده ها را به معرض ترک منازل شان قرار داده است . طبق بررسى سازمان خيريۀ بريتانيايى "کريستين ايد" در افغانستان که از طريق رسانه هاى خبرى به نشر رسيده، زارعين مناطقی که با شديدترين خشکسالی مواجه بوده اند، همه کشت و زرع خود را ازدست داده اند. بنابر تحقيقات "کريستين ايد"، بخش عمده ای از منابع آبی ولايات هرات، بادغيس و غور خشک شده و محصول گندم ولايت فارياب، بين نود تا صد درصد کاهش داشته است . اين سازمان از دولت بريتانيا و ديگر نهادهای بين المللی مصرانه خواسته تا برای جلوگيری از قحطی و گرسنگی مردم  افغانستان را  کمک مالی کنند. دولت افغانستان برای مبارزه با قحطی در خواست کمک مالی بالغ بر ٨٠ ميليون دالر امريکايى را از جامعۀ بين المللى کرده است
يکتعداد مراکز صحى نسبت نداشتن جواز فعاليت مسدود گرديد
 آژانس خبرى پژواک،٢٠سنبله
طى ٢٢روز اخير ،در مجموع ٣٧٠باب کلينيک ، شفاخانه ، دواخانه  و معاينه خانه در مرکز و ولايات کشور به دليل نداشتن جواز فعاليت  مسدود وبيش از ١٣تن ادويه تاريخ تيرشده ، کشف وضبط گرديده است . اين مطلب را داکتر سيد ابراهيم کامل ،رئيس قوانين صحى و بررسى وزارت صحت عامه، امروز ٢٠سنبله درمصاحبۀ به آژانس خبرى پژواک ابراز داشت . به گفته وى ، بيش از سه صد کلينيک، دواخانه و غيره به جز  پنجشير،دايکندى ،نورستان ،بادغيس و غور در متباقى ٢٩ ولايت کشور،مسدود گرديده است . کامل خاطر نشان ساخت که  دراين کمپاين کنترول ،  به تعداد٢٨٢ دواخانه ،  ٤٠ باب کلينيک ولابراتوار،٩باب شفاخانۀ معالجوى  خصوصى و٣٩معاينه خانه را  که به طور خود سروغير قانونى  فعاليت داشت ،  مسدودنموده اند. به اساس معلومات موصوف ، مراکز ياد شده تا زمانى که  جواز فعاليت را از  آن وزارت  اخذ نکرده اند، مسدود خواهند بود. به گفتۀ وى ، در جريان اين کمپاين ، ١٦ تن  از  افرادى  که بنام  داکترمعاينه خانه باز نموده بودند نيز دستگير وبه څارنوالى معرفى گرديده اند. همچنان وى گفت که در جريان کنترول و بررسى در ٢٩ ولايت کشور، از ٢٨٢ دواخانه ١٣ تن ادويه مختلف النوع تاريخ تير شده و بى کيفيت نيز کشف گرديده که مقدارى آنرا حريق و مقدار ديگرى آنرا عنقريب حريق خواهد شد. به گفتۀ  مسؤولين وزارت صحت عامه ، در مدت يک و نيم سال گذشته تا کنون  ، ١٥٠ تُن ادويه تاريخ تيرشده و بى کيفيت از دواخانه در سطح کشور جمع آورى و حريق گرديده است .