آرشیف

2019-11-21

جام غور

نیروهای امنیتی به ویژه نیروهای پولیس ملی در ولسوالی های غور نان برای خوردن ندارند.

مسئولین نظامی وملکی شماری از ولسوالی های غور می‌گویند نزدیک به شش ماه می‌شود که نیروهای امنیتی دراین ولسوالی‌ها بدون اعاشه هستند وچند روز شده که قرار دادی های آنان در این ولسوالی ها برای شان نان ومواد خوراکه نمی‌دهند.

محمد طاهر افضلی ولسوال دولینه، سلیمان یوسفی ولسوال تولک و حبیب الرحمن ملکزاده فرمانده پولیس ولسوالی تیوره در تماس های تلیفونی می‌گویند که بارها با اداره‌ی محلی غور از نداشتن اعاشه برای نیروهای امنیتی شکایت وخواهان توجه شدند ولی هیج یکی از مقامات به خواست آنان توجه‌نکرده است.

آنان ادامه این وضعیت را نگران کننده خوانده می‌گویند اگر به زودترین فرصت این چالش برطرف نشود ونیروهای امنیتی دراین ولسوالی‌ها اکمالات نشوند شماری از سربازان ترک وظیفه خواهند کرد.

ازسوی هم یکی از این مقام ها می‌گوید که فرمانده پولیس، معاون ملکی ومدیر لوژستیک فرماندهی پولیس غور بگونه‌ی عمدی برای وزارت امور داخله گزارش نادرست می‌دهند که گویا نیروهای امنیتی دراین ولسوالی‌ها هیچ مشکل ندارندو پول قرار دادی را پیش ازپیش می‌گیرند.