آرشیف

2005-6-9

جام غور

مرکز تعلیمی داو طلبان اردوی ملی در ولایت غور افتتاح شد

مرکز تعلیمی داو طلبان اردوی ملی در ولایت غور افتتاح شد
طبق گذارش های واصله سی وسومین مر کز تعلیمی داو طلبان اردوی ملی وپولیس ملی در چغچران مر کز ولایت غور افتتاح شد.این مراسم با اشتراک شاگردان مکاتب افسران  ومحاسن سفیدان ولایت غور بر گذار گردید.
در ابتدای مراسم محترم کرام الدین رضا زاده معاون ولایت غور سخنرانی نموده از تصمیم وزارت دفاع قدر دانی ووعده هر نوع همکاری را در جهت رشد اردوی ملی واشتراک وسیع وداوطلبانه جوانان را بخاطر دفاع از افغانستان داد. در محفل فیض الله صالحی قوماندان امنیه ولایت غور وجنرال  سلامول مسئول  باز سازی اردوی ملی افغانستان نیز سخنرانی نمودند
 
یک فرد مسلح غیر مسئول در مربوطات ولسولی شهرک از طرف اهالی کشته شد.
کجیر نام یکی از باشندگان خواجۀ بور ولسوالی شهرک که از چندی به این طرف مصروف راهزنی در مسیر راه شهرک تیوره بود روز جمعه 24 مارچ از طرف اهالی منطقه به قتل رسید. چندی قبل شخص بنام سید علم از مربوطات پایحصار با داشتن کیفیت مشابه ذر یعۀ مردم سرخک ولسوالی تیوره به قتل رسیده بود  ازانجائیکه ارگانهای امنیتی قادر به کنترول چنین افراد نیستند مردم خود به نابودی چنین افراد اقدام نموده اند.
 
نوروز با کمرنگی تمام در ولایت غور تجلیل شد. 
نوروز طبق سال های گذشته در ولایت غور تجلیل گردید اما با شور وشوق کمتر از سالهای گذشته. راپور های واصله حاکیست که جشن نوروزی امسال 1385 در ولایت غور  با اشتراک عدۀ کمی از مردم واهالی مردم چغچران برگذار گردید که گذارش گر جام غور عوامل ذیل را دلیل کمرنگی تجلیل از جشن نوروزی شهر چغچران گفته است.
1:- عدم حضور شخص والی ولایت در چشن نوروز.
2:- تحولات قهقرائیکه که درسال 1384 رخ داده بود مثلا مقرری مجدد قوماندان زمان مرغابی به حیث آمر امنیت به عوض دگر وال عظیم .تقرر مجدد ارباب محمد به حیث ولسوال شهرک به عوض میرزا هارون .وسپردن اکثر ادارات به افراد بی سواد وکم سواد باعث دلسردی مردم شده بود.
3:- کند بودن پروسه باز سازی واشاعۀ فساد اداری.
4:- قیودات در صحنۀ بر گذاری جشن نوروزی مثلا ممنوع بودن فلم برداری از طرف مردم ووضع قیودات امنیتی دیگر.تنها شاگردان معارف مقالات خودرا به خوانش گرفتند وبی.
5:- بارش برف وباران نیز به جریان اشتراک مردم در جشن نوروزی مزاحمت نموده است.
خلاصه امسال مردم ولایت غور با کم علاقگی به جشن نوروزی شرکت ورزیده بودند.
 
 
اخبار غور در سال 1384
زده خورد در ولسوالی تیوراه ولایت غور
دو فرمانده محلی در ولسوالی تیواره ولایت غور روزگذشته  به زده خورد مسلحانه پرداخته اند،مسوولین امنیتی ضمن تائید این خبر از تلفات جانی و مالی ابراز بی اطلاعی نمودند. مسوولین امنیتی ولایت غور ضمن تائید این خبر مدعی می باشند که اینها افراد غیر مسوولی می باشند که هنوز سلاح در دست دارندو امنیت منطقه را از بین می برند. در این حال عده ای زیاد از باشنده گان ولسوالی تیواره ولایت غور که تحت ساحه زده خورد این دو فرمانده جنگ به سر می برندند  از خانه هایشان متواری شده و به مناطق امن فرار نموده اند. نثار احمد جویا 34 ساله یکتن از باشنده گان ولسوالی تیواره ولایت غور در این مورد گفت:" روز گذشته دو قوماندان که از گذشته ها میان هم زده خورد انجام میدادند باز به جان هم افتاده اند و به حدود 50 خانه را از منطقه تحت جنگ فرار داده اند.وی افزود:" این جنگ به صورت دوامدار نیست بلکه گاهی اوقات با حملات راکت انداز و کلاشنیکوف صورت می گیرد". میا جان کاکر 28 ساله در این مورد گفت:" احتمال خیلی زیاد می رود که تعدادی در این زده خورد کشته و زخمی شده باشند و چون که در مرحله اول زده خورد بسیار شدید بود . وی همچنان علاوه کرد:" درقریه بزک دو خانه تخریب شده بود. الحاج نبی الله قانع 55 ساله یکتن دیگر از باشنده گان ولسوالی تیواره ولایت غور در این مورد گفت:"این دو قوماندان در گذشته ها هم گاهی اوقات به جان همدیگر لشکر کشی می کردند که مسوولین امنیتی منطقه به فکر آنها نیستند. وی افزود:" این وضعیت برای ما مردم کاملا غیر قابل تحمل می باشد چرا که هر از چند گاهی اینها به جان هم می افتند و باعث کشته شدن عده ای می گردند. فیض الله صالحی قوماندان امنیه ولایت غور ضمن تائید این خبر در مورد تلفات این زده خورد چیزی نگفت . اما وی ادعا کرد:" چنین  افراد مسلح غیر مسوول در تمام افغانستان موجود می باشند و تا صلاح و مهمات از میان آنها جمع آوری نشود هیچ امکان ندارد که جلوی چنین حرکاتی را گرفت.آقای صالحی همچنان گفت:"ما کوشش می کنیم تا امنیت را در منطقه کاملا حکمفراما بسازیم و کسانی که دست به چنین اعمالی زندند را دستیگر کنیم. ولسوالی تیواره حدودا در 200 کیلومتری چخچران مرکز ولایت غور موقعیت دارد
 
جلسۀ وکلا، نمایندگان وتحصیل کرده های ولایت غور در کابل.     
نماینده گان ولسی جرگه ومشرانو جرگۀ ولایت غور  امروز پنجشنبه 25 حوت 1384 جلسۀ بزرگ را با اشتراک دانشمندان وتحصیل کرده های ولایت غور در کابل دائر وتصامیم را به خاطر بهبود وضعیت غور اتخاذ نمودند.هدف اساسی این جلسه را نحوۀ سهمگیری متخصصین ودانشمندان ولایت غور در دولت وتثبیت بودجۀ کافی انکشافی متوازن ومتعادل با سائر ولایات به ولایت غور بوده است. حاضرین مجلس محترم داکتر محمد ابراهیم ملک زاده نمایندۀ ولایت غور در ولسی جرگه را به حیث نمایندۀ با صلاحیت خود تعین نمودند.تا زمینۀ ملاقات با رئیس دولت واعضائی کابینه را مساعد واز آدرس کل مردم غور درین محافل صحبت نماید. اشخاص شامل در مجلس علاوه از نمایندگان ولسی جرگه ومشرانو جرگه عبارت بودند از.  داکتر محمد انور غوری ،استاد خالقداد فیروز کوهی ،استاذ ظریف از اساتیذ پوهنتون وبرخی محصلین. قوماندان احمد مر غابی،  کمال الدین مودودی، فضل احمد کوهستانی .محمد حسین خادم ، محمد داود غفاری،وجمع دیگر ازموی سفیدان ولایت غور.استاذ خیرالا حد رئیس شورائی غور در کابل،  استاذ عبدالغیاث، مولوی غلام محمد حقجو، جنرال عبدالحق، جنرال یارگل ودگروال نوراحمد.نور احمد خسروی وغیره.
 
ولایت غور از جمله 13 ولایتی است که دران کشت خشخاش درسال 2005 افزایش یافته است. .  ( دوشنبه 06 مارچ 2006 برابر با  15 حوت 1384 )
وزارت مبارزه با مواد مخدر افغا نستان سروی اخیر دفاتر ملل متحد را که در مورد کشت کوکنار در سال 2005  صورت گرفته بود طی یک گذارش مفصل به نشر رسانید.درین گذارش آمده است که در سال 2005 کشت کوکنار در سیزده ولایت افغانستان افزایش یا فته است که ولایت غور نیز ازان جمله میباشد.ودر 16 ولایت کشت کوکنار به حالت خود باقی مانده ودر سه ولایت نورستان ،سمنگانوسرپل کاهش یافته است.
 
شورائی ولایتی ولایت غور مشکلات آن ولایت را به مر کز گذارش دادند.  ( دوشنبه 06 مارچ 2006 برابر با  15 حوت 1384 )
شورائی ولایتی ولایت غور  که جهت تشریح مشکلات ونیاز های مردم ولایت غور به کابل دعوت شده بودند بعد از یکهفته جلسات مکرر با مقامات دولت دوباره دست خالی به غور بر گشتند.   شورائی ولایتی با جمع موی سفیدان ضمن بر شمردن مشکلات عدیدۀ آن ولایت از شیوع بی امنیتی در مناطق، گسترش فساد در ادارات دولتی ، کم کاری وبی کفایتی شخصی والی وقوماندان امنیۀ ولایت نیز یاد آوری نمودند. طی سالهای گذشته نیز شکایت از مسئولین ولایت جزء از مصروفیت های زمستانی بعضی قوماندانان جهادی وموی سفیدان آن ولایت بوده است.

 
بمبهای پاکستانی به نام شاهان افغانستان ( چهار شنبه 22 فبروری برابر با 2 حوت 1384 )
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان با ارسال نامه رسمی به پاکستان، از آن کشور خواسته است سلاح های خود را به نام اقوام ساکن در افغانستان مسمی نکند.  بر اساس گزارشها، اخيرا دولت پاکستان تعدادی سلاح های توليد شده در اين کشور را به نام قوم های غوری ها و ابدالی ها مسمی کرده است. سيد مخدوم ��هين، وزير اطلاعات و فرهنگ افغانستان به بی بی سی گفت: "عبدالی ها و غوری ها دو خانواده سلطنتی در افغانستان بوده اند که صدها سال پيش موفق به تسخير نيم قاره هند شدند."  او افزود: "ما از مقامات پاکستان می خواهيم از نامگذا��ی وسايل کشتار به نام اقوام معتبر افغانستان خودداری کنند.
             
پاکستان موشک ميان برد جديدی را آزمايش کرد 
مقامات ارتش پاکستان اعلام کرده اند اين کشور يک موشک ميان برد جديد را با موفقيت آزمايش کرده که قادر به حمل کلاهک هسته ای نيز هست. اين موشک که "هاتف پنج" نامگذاری شده و يک هفته پس از آغاز زمامداری دولت جديدی در هند آزمايش می شود 1500 کيلومتر برد دارد و براساس گزارش ارتش پاکستان از نقطه نامعلومی به سوی هدف خود شليک شده است. سخنگوی ارتش پاکستان گفته است که اجرای آزمايش اين موشک قبلا به اطلاع مقامات هندی رسيده بود. به گفته وی پاکستان در صدد بهبود توان موشکی اين کشور است و آزمايش روز شنبه، 29 مه، در راستای دستيابی به همين هدف صورت گرفته است. موشک جديد از نوع موشک های غوری ساخت پاکستان است که برنامه توليد و تکميل آنها از سال 1998 آغاز شده است.  به گفته سخنگوی ارتش پاکستان، موشک جديد پس از طی يک مسافت 900 کيلومتری به هدف خود اصابت کرد. اجرای اين آزمايش يک روز پس از برگزاری مراسمی به مناسبت ششمين سالگرد آزمايش موفقيت آميز بمب هسته ای پاکستان انجام شده است. مقامات پاکستانی همواره تاکيد داشته اند که برنامه های تسليحاتی اين کشور صرفا واکنشی نسبت به دنبال کردن برنامه های مشابه توسط هند است. دو کشور هند وپاکستان از زمان کسب استقلال در سال 1947 بر سر حاکميت بر کشمير اختلاف داشته و سه بار وارد جنگ تمام عيار با يکديگر شده اند. ظفرالله جمالی، نخست وزير پاکستان، در محل اجرای آزمايش موشکی حضور داشت و در سخنانی گفت که اين کشور هرگز در مورد سياست برخورداری از حداقل توانايی هسته ای به منظور جلوگيری از حمله خارجی مصالحه نخواهد کرد.
 
نماینده گان ولایت غور به کمیسیون های مختلف پارلمان عضویت حاصل نمودند. (15 فبروری 2006 برابر با 26 دلو 1384)
برای عضویت در أکثر کمیسیو نها رأئی گیری صورت گرفت  ووکلای ولایت غور به کمیسیون های ذیل  عضویت حاصل نمودند.
1:- محترم قاضی عبدالقادر امامی عضو کمیسیون تقنینی .
2:- محترمه رقیه نائل عضو کمیسیون مواصلات ومخابرات .
3:- محترم داکتر محمد ابراهیم ملکزاده عضو کمیسیون دفاع وامنیت داخلی .
4:- محترمه دوکتوره نوش آفرین شـــهاب دولتی عضو کمیسیون صحی .
5:- محترم حاجی محمد قربان عضو مؤقتی کمیسیون اقتصادی.
6:- محترم مولوی دین محمد عظیمی عضو کمیسیون امور معارف وتحصیلات عالی .
برای تعین رؤسائی کمیسیون ها رائی گیری مجدد صورت میگیرد. تا هنوز از غور محترمه داکتر نوش آفرین کاندید ریاست کمیسیون صحی پارلمان میباشد.
 
تمام مناطق ولایت غور از روز دوشنبه به این طرف زیر بارش برف وباران قراردارد. (14 فبروری 2006 برابر با 25 دلو 1384 )
حیدر خان سر پرست ریاست مخابرات ولایت غور طی تماس تلیفونی اظهار داشت که در اثر ریزش برف وباران شدید در مناطق ولایت غور راه های مواصلاتی مسدود گردیده است.اوگفت در زمستان سال جاری بر خلاف ولسوالی ها  در مرکز چغچران ریزش برف بیسیار کم بوده که باعث مأیوسیت مردم گردیده بود اما با ریزش این برف  که با رطوبت زیاد همراه بوده  مایۀ خورسندی وامید مردم به اینده وبهار خوب شده است. قابل یاد آوری است که سر ازاین تاریخ ریاست مخابرات ولایت غور گذارش تحولات خبری ولایت غور را به سایت جام غور به عهده گرفته است که کمک  وهمکاری قابل قادر به حساب میرود.
 
تعمیررالحاقی لیسۀ سلطان علاء الدین غوری بنام لیلیۀ مؤقتی این لیسه تکمیل گردید.  (14 فبروری 2006 برابر با 25 دلو 1384 )
از سالها به این طرف لیسۀ سلطان علاءالدین غوری در چغچران فا قد تعمیر لیلیه میباشد وشاگردان شامل در لیلیه در تعمیر های کهنۀ محبس خانه ولایت وغیره شب سپری میکردند . در اثر بی توجهی مقامات وزارت معارف به این مشکل مردم غور مجبور شدند درسال 2003 میلادی مبلغ دوملیون وسه صدهزار افغانی جهت إعمار لیلیه از تمام مناطق غور جمع آوری نمایند اما مبلغ متذکره کافی نبود تا اینکه وزیر فوائید عامه در سال 2005 وارد چغچران شد ومبلغ سه ملیون افغانی از بودجۀ این وزارت به خاطر إعمار لیلیه علاوه کرد. ازان جائیکه تیم باز سازی ولایتی إعمار لیلیه را در غرب شهر شروع کرده اند مقام ولایت تصمیم گرفت از پول کمک تعمیر مؤقتی بنام لیلیه در جوار لیسه ساخته شود. وحین تکمیل لیله این تعمیر مؤقتی  به دسترس مدیریت تدریسی لیسه قرار گیرد ودر انکشاف صنوف درسی از وی استفاده شود.
 
وکلا ونماینده گان ولایت غور چگونگی تمدید شاه راه کابل هرات را از مسیر غور مورد بر رسی قرار دادند. (12 فبروری 2006 برابر با 23 دلو 1384)
طبق برنامه های وزارت فوائد عامۀ دولت جمهوری اسلامی افغانستا ن چغچران مرکز ولایت غور محل تقاطع دو شاهراه عمومی است که کشور را از شرق به غرب واز شمال به جنوب وصل مینماید. وکلا ونماینده گان ولایت غوردرین مورد بحث و درموردتمدید شاه راه ها طرح های ذیل را پیشکش نمودند.
1:- شاه راه کابل هرات بعداز چغچران با عبور از بند باین – ولسوالی دولینه –شهرک – تولک فارسی شیندن
   درین وریانت مناطق بیشتر زیر پوشش قرار میگیرد ومنافع بیشتر به مردم دارد با فاصلۀ ومصرف زیادتر. ویا اینکه از چغچران مسیر بره خانه بیدان منار جام غوک وکمنج تا هرات که فاصلۀ کوتاه است واما از حاشیۀ غور عبور مینماید.
2:- شاهراه که شمال را به جنوب وصل میکند. مزار تا نیمروزو چاه بهار. عدۀ بر این نظر اند که این شاه راه از طریق فاریاب از مناطق ولسوالی چهارصده وغلمین عبور نموده به مرکز چغچران وصل گردد. با فاصله ومصرف کمتر. اما عدۀ بر این عقیده اندکه ازچهارصده باید به طرف مرغاب تمدید شود وبه دولت یار به سرک عمومی وصل گردد درین صورت ساکنان ولایت غور علاوه از فاریاب به ولایات جوزجان وسرپل نزدیکتر میشوند ومنافع بیشتر را در بردارد. محل دیگر که مورد مناقشه تمدید سرک مزار تا نیمروز با عبور از بند بایان دولینه پسابند تیوره پرچمن گلستان ودلارام است. ویا از طریق پسابند باغران تا موسی قلعه وگرشک به سرک عمومیوصل گردد. نوت : یکی از نمایدگان طی تماس تلیفونی خواهان نظر صاحب نظران غور در خارج از کشور درین زمینه شد.