آرشیف

2015-1-17

جام غور

مدیر سواد آموزی معارف ساغر کشته شد

شنبه ۲۷ جدی ۱۳۹۳ برابر است با ۱۷ جنوری ۱۳۹۳
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور
 
 
ملا گل احمد فرزند حاجی محمد خان مدیر سواد آموزی آمریت معارف ولسوالی ساغر توسط افراد مسلح ناشناس کشته شد.
عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور میگوید که این رویداد شب گذشته زمانی به وقوع پیوست که مدیر سواد آموزی معارف ساغر بعد از ادای نماز خفتن بطرف خانه اش در حرکت بود.
مدیر سواد آموزی آمریت معارف ولسوالی ساغر فرزند حاجی محمد خان آمر معارف آن ولسوالی بود که از چند سال به اینسو در چوکات معارف ایفای وظیفه میکرد.
آقای خطیبی گفت، به احتمال قوی ملا گل احمد بنابر اختلافات ذات البینی به قتل رسیده باشد.