آرشیف

2014-12-8

جام غور

شهروندان فیروزکوه: از تظاهرات خسته شده ايم

<p dir="rtl" justify;"="">
دوشنبه ۱۵ قوس ۱۳۹۳ برابر است با ۸ دسامبر ۲۰۱۴
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور

تظاهرات عليه سرپرست ولايت غور و قوماندان امنيه و همچنان به حمايت از اين دو مقام كه توام با شعار هاي مرده باد، زندباد و اخطاريه ها بود، خشم برخي از باشندگان فيروزكوه را بر انگيخته است.
تعداد از شهروندان فيروزكوه به رهبري سيما جوينده وكيل مردم غور در پارلمان عليه سرپرست ولايت غور و قوماندان امنيه آن ولايت مبني بر خط اندازي و توزيع نمره هاي رهايشي شهرك معلمان تظاهرات نمودند، اين تظاهركنندگان ميگفتند كه زمين ملكيت شخصي است و دولت حق توزيع آنر ندارد.
از سوي هم، تعداد از شهروندان به حمايت از قوماندان امنيه غور عليه سيما جوينده و طرفدارانش به جاده ها ريختند كه اين دو گروه از تظاهركنندگان در دو طرف جاده هاي فيروزكوه عليه يكديگر با شعار هاي مرده باد و زنده باد، خشم تعداد شهروندان تماشاچي را برانگيخت.
ده ها تن از شهروندان كه در اين تظاهرات سهم نداشتند، به جام غور گفتند كه آنان از اين وضعيت نا راحت اند و ديگر باورمند به حكومت و اداره محلي غور نيستند.
عبدالاحمد باشنده شهر فيروزكوه ميگويد كه تظاهرات هر روز در فيروزكوه باعث بر هم خوردن نظم شهر و کُندی کار روزمره آنان گرديده است.
وي ميگويد، عدم آگاهي شهروندان از برنامه ها و اهداف اشخاص باعث شده تا آنان را آله دست ساخته و در هر گونه فعاليت هاي تجمعي از آنان استفاده نمايند.
استاد محمد نعيم  نيز از تظاهرات پي در پي در اين شهر به ستوه آمده است، وي ميگويد كه عدم همآهنگي ميان رهبري ولايت غور باعث شده تا شمار از مردم كه منافع شخصي شان در خطر اند به هر اقدام حكومتمخالفت نمايند.
وي گفت: بار ها براي توزيع شهرك معلمان از سوي اداره محلي اقدام شد، اما با مخالفت هاي كوچك اين اداره نتوانست تا پلان توزيع شهرك را تطبيق نمايند، حالا كارد به اسخوان رسيده و مردم هيچ اعتناي به دولت و حكومت محلي ندارند.
در طي يك ماه گذشته شهر فيروزكوه شاهد چندين تظاهرات بود، گفته ميشود كه برخي از مقامات دولتي در راه اندازي اين تظاهرات عليه مقامات ديگر دولت دست داشتند.