آرشیف

2012-6-11

جام غور

سال جدید 1391 باصدها تن ازهم شهرایان ولایت غور تجلیل شد

 

چهارشنبه 2 حمل 1391 برابر با 21 مارچ 2012
عبدالقدیر غفوری
وبسایت جام غور
 
صدهاتن ازباشنده های  شهرچغچران به شمول مسئولین دولتی جهت تجلیل ازسال نودرجمنازیوم ورزشی این ولایت  گردآمده وفرارسیدن این سال را به گونه خاص استقبال نمودند.
این جشن که باتدابیرشدید امنیتی دراین ولایت برگزارشد تمام مردم به شمول جوانان، نوجوانان ودهاقین ازدولت خواهان هم کاری زیادترجهت رشد آوردن امنیت ، صلح، برادری بازسازی وهم چنان انکشاف زراعتی دراین دراین ولایت گردیدند.
الحاج غلام محمد «پیمان» سرپرست ولایت که دراین مراسم سخن میگفت، ضمن تبریکی سال جدیدبه مردم افغانستان ومخصوصا باشنده های این ولایت، این سال را یک سال عاری ازخشونت، جنگ ونفاق ومملوازصمیمیت ودوستی آرزونموده، وازاهالی این ولایت خواست تااین سال رابا یک مفکوره عالی، پرداختن به سرسبزی محیط زیست وقرص حداقل دونهال جهت سرسبزی به وطن آغازنمایند.
هم چنان عبدالستارشهزاده آمرمالی واداره این ولایت پیام تبریکی عبدالله هیواد والی غوررا به مناسبت سال جدید که درمتن آن ازتمام مردم این ولایت خواسته بود تادرسال جدید به تمام خشونتها واختتاف های گذشته اختتمام داده واین سال را باصمیمیت وهمدلی آغازنمایند قرائت نمود.
درهمین حال خدایارقدسی قوماندان امنیه و مولوی رمضان آخند زاده رئیس شورای ولایتی بعدازتبریکی سال جدید ازمردم خواستند، که درجریان سال جدید همراه بامسئولین دولتی هم کاری نموده تاازتمام چالشها موجودمانند:نبودسرک ، نداشتن برق، رکودوضعیت فرهنگی واقتصادی ،قوم گرائی وغیره که دامن گیراین مردم بوده پایان دهند.
سال جدیددراین ولایت درحال تجلیل شدکه درجریان سال گذشته این ولایت ازبدترین وضعیت ازآغازاین حکومت تاحال برخورداربوده .