آرشیف

2021-12-26

جام غور

ریکورد تازه یک ورزشکار غوری؛ 32 دقیقه با بدن برهنه در زیر برف.

پس از جان محمد حیدری، قهرمان پاورلفتینگ افغانستان که حدود ده دقیقه را با بدن برهنه در زیر برف در دمای منفی 18 درجه سپری کرد. هم اکنون ورزشکاری دیگری در این ولایت ریکارد تازه را به ثبت رسانده است.

عبدالقاسم فردوسی، مشت زن افغان از ولایت غور با انجام تمرینات سخت در دامنه‌های سیاه کوه، رکورد جدیدی در کشور به ثبت رسانده است.

این ورزشکارغوری روز پیش و در هوای منفی 18 درجه در سلسله کوه‌های سیاه کوه برای مدت 32 دقیقه با بدن برهنه زیر برف قرار گرفت.

فردوسی در حالی این رکورد را ثبت کرد که می‌گوید هم‌مسلکانش کشور را ترک کرده‌اند اما او با وجود داشتن چنین فرصتی در غور مانده است.

او همچنین در سال ۱۳۹۷ به همراه رقیب فاروقی، ورزشکار دیگر غور چنین تمریناتی را انجام داده بود.

آقای فردوسی از ۱۵ سال به این طرف، استاد ورزش‌های رزمی از جمله بوکس در ولایت غور است.

قبل از این جان محمد حیدری، رئیس فدراسیون این ولایت هم چنین کاری کرده بود.