آرشیف

2021-12-30

جام غور

ده هاخانواده در ولایات غور و بادغیس مواد غذایی دریافت کردند.

این مواد  از سوی نهاد مبارزه با «کودک همسری» برای بیش از 90 خانواده بی بضاعت و فقیر در ولایات غربی کشور توزیع شده است.

عبدالعزیز توکلی، مسول این نهاد در ولایت بادغیس هنگام توزیع این کمک ها گفت:« مواد غذایی که امروز به خانواده های نیازمند کمک شده شامل پانزده قلم مواد است که این کمک ها براساس یک سروی دقیق و شناسایی خانواده های نیازمند صورت گرفته است.»

آقای توکلی اضافه کرد که این کمک ها برای 60 خانواده در این ولایت درنظر گرفته شده بود که با حضور داشت مسئولان توزیع شده است.

هم زمان این کمک ها برای 31 خانواده نیازمند ولایت غور نیز صورت گرفته است.

فضل الحق فایق، مسئول این نهاد در ولایت غور نیز هنگام توزیع این کمک ها از رسانه های که برای بازتاب حقایق و وضعیت فقر جاری خانواده ها قدردانی کرد و گفت:« رسانه های ما واقعاً حقیقت های جامعه را گزارش کرده و ما براساس همین راپور ها خانواده های نیازمند را سروی و شناسای کرده و کمک های شان را در هماهنگی با موسسه نورصفا به خانواده های نیازمند توزیع کرده اند.»

از سوی هم شماری از خانواده‌های که این مواد را دریافت کرده اند از کمک نهاد کودک و همسری ابراز قدر دانی می کنند و می‌گویند، همچو کمک ها می‌تواند بخش از نیازمندی های آنان را رفع کند.

محمد یکی از این خانواده ها که درولایت غور زندگی می کند می گوید:« تشکری می کنیم از کمک های شما، مه هفت سر نفوس هستم در خانه، ما مشکلات زیادی داریم، مه موسفید هستم کار کرده نمیتوانم همی کمک های که به ما شده می تواند برای مدتی روزگار ما را به پیش ببرد.»

عبدالرووف یکی از خانواده های بادغیسی که این کمک ها رادریافت کرده است می گوید:« ما خوش هستیم که شما به ما کمک کردید، شما می فهمید که زمستان آمده ما نیاز زیادی داریم به کمک ها امیدوارمی که این کمک های شما ادامه داشته باشه تا دیگران هم بتوانند از آن استفاده کنند.»

گفتنی است که در این اواخر میزان فقر و مشکلات اقتصادی در جامعه بلند رفته و خانواده‌ها با وضعیت ناگواری مواجه هستند.

نویسنده: معروف سیدی