آرشیف

2007-6-10

جام غور

تیره گی روابط بین والی ورئیس محکمۀ مرافعۀ غور

تیره گی روابط بین والی ورئیس محکمۀ مرافعۀ غور
 سه شنبه 25 ثور 1386 برابر با 15 می 2007
گزارش های واصله از چغچران از تیره گی روابط بین شاه عبدالأحد افضلی والی ومولانا عبدالبصیر محبوبی رئیس محکمۀ مرافعه ولایت غور حکایت دارد.گفتنی است که قاضی محکمۀ غور بخاطر تشبث والی به امور کاری اش اظهار نارضائیتی نموده چغچران را به قصد کابل تر ک گفته است.قاضی محکمۀ مرافعه غور با جمع از نا راضیان دیگر در کابل شکایات را علیه والی به دفاتر رئیس دولت ووزیر داخله تسلیم نموده اند.وبه همین تر تیب مخالفین رئیس محکمه به سر کرده گی مولوی دین محمد نیز از قاضی محکمۀ غور به مراجع مربوط شکایت کرده اند. اینکه در عرائض چه تحریر یافته ونتائج آن چه خواهد بود طی هفتۀ آینده معلوم خواهد شد.
 
برای بیش از یکهزار و پنجصد وهفتاد خانواده ولایت غور مواد خوراکه توزیع گردید
 دوشنبه 24 ثور 1386 برابر با 14 می 2007
منبع : Bakhtar 
برای بیش از یکهزار و پنجصد وهفتاد خانواده مستحق امروز در مربوطات ولایت غور  مواد خوراکه از طریق وزارت احیا و انکشاف دهات توزیع گردید.مواد توزیع شده شامل گندم، روغن، لوبیا، چای  و صابون میباشدکه از طریق ریاست احیا و انکشاف د هات ولایت غور برای یکهزا رو پنجصد و هفتاد  خانواده توزیع گردیده است.همچنان ادار ه یاد شده برای هشتاد خانواده که چندی قبل از اثر سیلاب در مربوطات ولایت غور متضرر شده بود،کمپل، ترپال و ظروف آشپزخانه را توزیع نموده است.براساس یک  خبر دیگر: اداره زراعت ولایت غور امروز یکهزارو  نهصد تن علوفه را به یک تعداد از مالداران آ نولایت توزیع نموده است.
 
حضور یک قوماندان طالبان در مناطق ظهران شهرک:
 یکشنبه 23 ثور برابر با 13 می 2007
طبق گزارش های واصله از منطقه ملا جلیل یکی از فرماندهان سابق طالبان در ولسوالی تیوره وشهرک که حین سقوط طالبان منطقه را ترک کرده بود هفتۀ گذشته دوباره به منطقه بر گشت.وی با چند تن افراد مسلح مربوط اش در مناطق خواجۀ بور ولسوالی شهرک تا مناطق پایحصار ولسوالی تیوره فعالیت دارد.وی دیروز شنبه در مسر را خیر محمد قوماندان امنیۀ سابق ولسوالی شهرک کمین گرفته بود که در اثر اطلاع قبلی خیر محد ازین کمین نجات یافت.در صورتیکه ارگانهای امنیتی اقدامات لازم ننمایند احتمال میرود اوضاع امنیتی در مناطق کوهستانی بین ولسوالی شهرک وتیوره متشنج شود.
 
تبصرۀ پیرامون إعلامیۀ دفتر رئیس جمهورمبنی برادامه کار سپنتا
 شنبه 22 ثور 1386 برابر با 12 می 2007
حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان، از استره محکمه (دیوان عالی) افغانستان خواسته است تا در خصوص ابهاماتی درباره رای عدم اعتماد ولسی جرگه افغانستان به رنگین دادفر اسپنتا، وزیر خارجه این کشور، نظر خود را اعلام نماید.
در نشست روز شنبه (12 مه) مجلس نمایندگان افغانستان، پس از بحث های داغ و طولانی در مورد وزیر خارجه، نمایندگان پارلمان 141 رای عدم اعتماد به آقای اسپنتا دادند. براساس قانون مجلس نمایندگان، 125 رای برای عدم صلاحیت کافی خوانده می شود.
تحلیل خبر فوق از طرف سایت جام غور:
مسئلۀ بر کناری وزیر خارجه از چند هفته به این سو بر سر زبانها بود.چنانچه در رسانه ها مختلف از جا بجای مجدد مهره های کهنۀ نظام یاد آوری گردیده است.واما اینکه رد صلاحیت وزیر خارجه از طرف ولسی جرگه در دوام همین برنامه با تفاهم  رئیس دولت صورت گرفته ویا تصمیم عمدی اپوزوسیون است تا هنوز روشن نیست.به هر حال سلب إعتماد وزیر امور خارجه در حلقات مختلف سیاسی وفرهنگی سر وصداهای را براه انداخت تا جائیکه رئیس جمهور طی إعلامیۀ خواستار توضیح ستره محکمه در مورد رای عدم أعتماد پارلمان به سپنتا وزیر خارجه در روشنی قانون اساسی شد.وبه سپنتا اجازه داد بر خلاف فیصلۀ پارلمان تا روشن شدن موضوع از لحاظ حقوقی به کار خود ادامه دهد.
در قدم نخست باید عرض شود که قطع نظر از سازش ها وپلانهای پشت پرده  تصمیم پارلمان با این شتاب وعجله شبیه یک کودتا بود که صورت گرفت.واما إعلامیۀ دفتر رئیس جمهور هم کمتر از یک کودتا نیست.ورئیس جمهور با إجراءات این چنینی کشور را عملا به سوی یک بحران وافتضاح سیاسی سوق میدهد.
تبصره:
اگر مسئلۀ ترمیم کابینه واز جمله تعویض وزیر خارجه طوریکه قبلا در رسانه ها منتشر شد در بر نامه وپلان کار رئیس جمهور بوده باشد بدون شک بر کناری داکتر سپنتا که حامیان اروپای دارد به مشورۀ وتفاهم شخص حامد کرزی واستاذ سیاف صورت گرفته است.استاذ سیاف بخاطر رفع اشتباه درین معامله جگر گوشۀ خود اکبر اکبر را قربانی داده است تا سپنتا را از سر راه بر دارد. معلوم نیست این درامه آغاز سازش وامتیاز دهی جناب رئیس جمهور به اپوزیسیون در پارلمان است.ویا میخواست عمدا این کار را از طریق پارلمان انجام دهد وانگشت انتقاد روشنفکران حامی سپنتا را متوجۀ نمایندگان کشور سازد وبار خودرا قدر سبک سازد.
درصورت  صحیح بودن این فرضیه فرمان حامد کرزی مبنی بر ادامۀ کار داکتر سپنتا چه معنی دارد؟
الف:
فرمان رئیس جمهور مبنی بر إدامۀ کار سپنتا تا روشن شدن قضیه از طرف ستره محکمه کاملا مشابهت به فرمانی دارد که در موردطرح مصالحۀ ملی پارلمان صورت گرفت.دران وقت رئیس جمهور به همین سرعت إعلان نموده بود که صلاحیت عفو مجرمین جنگی را کسانی دارند که قربانی داده اند لذا این فیصلۀ پارلمان زمان به توشیح خواهد رسید که کمیسیون حقوقدانان افغانستان این فیصله را از لحاظ حقوقی بررسی وبعدا روی آن غور خواهد شدوسر انجام رئیس جمهور بعد از خاموش شدن دغدغه ها درین زمینه  با کمترین تعدیل مصوبۀ پارلمان را امضاء نمود.این تجربه حکایت ازآن دارد که ستره محکمه فیصله را با برخی نواقص تأئید خواهد کرد ورئیس جمهور هم به حامیان سپنتا خواهد گفت دو قوۀ مقننه ومجریه این موضوع را تأئید کرده است من نمیخواهم بخاطر یک وزیر با قوای دوگانه کشور مواجه شوم.که درین صورت باید سپنتا تصمیم خودرا بگیرد.از تکرار افتضاح سیاسی در مورد شخصیت خود جلوگیری کند.واگر سپنتا خواسته باشد با سرسختی به کار خود ادامه دهد وقهرمانی این میدان را از آن خود کند اشتباه خواهد بود به ادامه افتضاح قبلی . چون با گذشت هر روز بازار وزیران حامی سیاست آمریکا سرد وبی رونق میشود.وچانس قهرمانی شان کمتر است.
ب:
درصورتیکه رئیس جمهور صادقانه این إعلامیه را صادر کرده باشد وطرفدار کنارزدن سپنتا نباشد بازهم رئیس جمهور با اقدام نا وقت خود بحران آفرینی کرده است. بحران مواجه شدن با پارلمان ونمایندگان مردم .رئیس جمهور میتوانست در نتیجۀ مداخله ویا تفاهم با هیئت اداری پارلمان جلو رأئی گیری روز شنبۀ پارلمان را به تأخیر بیأندازد وحتی میتوانست با إعمال نفوذ رأئی مشکوک را باطل إعلان  نماید وبه درامۀ بر طرفی سپنتا پایان دهد. وحال با این فرمان خودرا با141 نماینده مواجه ساخته .اکتی که بوش درین روز در برابر مصوبات سنای آمریکا انجام میدهدکشور ما در وضعیت آمریکا قرار ندارد.اگر سپنتا بعد از این استیضاح با تفاوت یک رأئی عدم إعتماد به کار خود ادامه دهد.بدرستی فهمیده میشود که جناب وزیر به ادامۀ وظیفه با این اسیضاح که در حقیقت یک استهزاء وافتضاح بود خیلی ها حریص است.برای وزرائی چون اسپنتا که از حمایت بیدریغ غرب بر خورداراند این اسیضاح باید به مفهوم وداع با وظیفه باشد.وخود ایشان باید با استعفی آبرومندانه این فرصت را به پارلمان نمیداندند.
شکی نیست که سپنتا در برخی کار های سیاسی مؤفق بوده.اما برخی اجرات مبهم وی به نفع خارجی ها مصالح افغانستان را ضربه زده است.اگر در شرائطیکه آمریکا بدنبال بهانه میگردد تا ایران رامانند عراق به جهنم مبدل سازد, وزارت خارجۀ افغانستان با تأئید مبهم از ادعای آمریکا مبنی بر موجودیت سلاح ایران بدست طالبان بر مشکلات افغانستان نمی افزاید؟.اینکه سلاح های ایرانی در افغانستان زیاد است شکی نیست واینکه ایران شکست ورسوائی آمریکارا در عراق وافغانستان میخواهد هم ابهام وجود ندارد.این مسئله نه کارشناسی میخواهد ونه تخصص در حقوق واستادی در مؤسسات خارجی؟ وزیر خارجه باید راه متوسط بین آمریکا وایران را در یابد..وزارت خارجۀ افغانستان مکلفیت ندارد مسائل ایران وآمریکارا داغتر سازد.وزیر خارجه میتوانست بگوید در افغانستان سلاح های ساخت ایران از گذشته زیاد وجود دارد ووجودسلاح های بدست آمده دلیل تجهیز طالبان بدست ایران نیست وما درین زمینه إجراءات شفاف تر انجام خواهیم داد تا معلوم شود که این سلاح ها مربوط به کدام دوره است.اگر ما به دیگران مشکل آفرینی کنیم باید منتظر عکس العمل مشابه باشیم.
وزیر خارجه باید سعی بخرج دهد تا تأمین امنیت وثبات در افغانستان از سیاست خشن آمریکا علیه ایران بکاهد.امریکا خودش ایران را به مداخله در افغانستان تحریک میکند. چطور ممکن است در شرائط فعلی از ایران توقع داشت تا زمینه های پیروزی وسرخروئی آمریکارا در افغانستان مساعد سازد.ممکن نیست آنچه ممکن است حفظ توازن بین حامی وهمسایه است وبس..الا سرنوشت افغانستان از عراق بهتر نخواهدشد.
 
دوتن پولیس کشته وهشت تن دیگر زخمی گردید.
 تاریخ پنجشنبه 20 ثور 1386 برابر با 10 می 2007
طبق گزارش  های واصله از چغچران مرکز ولایت غور در اثر یک حادثۀ ترافیکی دوتن پولیس ملی قوماندانی امنیه کشته وهشت تن دیگر زخمی گردیدند.روز یکشنبه گذشته جنرال شاه جهان نوری بخاطر تخریب مزارع کوکنار ورفع اختلافات مردم با ولسوال وارد ولسوالی چهارسده شده بود.موصوف در یک تماس تلیفونی به میدیا گفت حین برگشت افراد پولیس ملی از چهارسده به طرف چغچران موتر حامل ایشان از راه منحرف ومنجر به کشته شدن وزخمی شدن عدۀ گردید  .  سایت جام غور ضمن اظهار تأثر نسبت به وقوع این حادثه برای رفتگان جنت الفردوس وبرای مجروحین شفای عاجل وبرای ورثۀ ایشان صیر وتحمل آرزو میکند.
 
سفر هئيت قومانداني امنيه ولايت غور درولسوالي تولك:
 بتاريخ سه شنبه 18 ثور 1386 برابر با 07.05.2007
   هيئت هفت نفري قومانداني امنيه ولايت غور برياست  محترم سمنوال  عبدالرحمن (شيداني) آمرامنيت ومحترم سارمن غلام  يحيي (علم زاده) مدير مبارزه باترورزم  قومانداني امنيه ولايت غور و4 نفرديگر از بخش هاي مختلف آن قومانداني وارد ولسوالي  تولك  گرديداند كه از طرف منسوبين قومانداني امنيه وولسوالي ومردم ولسوالي تولك مورد استقبال گرم قرارگرفتند . محترم سرسارمن عبدالبصير( حفيظي  ) قوماندان امنيه تولك  براي هئيت محترم جناب سمنوال عبدالرحمن شيداني آمر امنيت ومحترم سارمن غلام يحيي مدير مبارزه باترورزم  وهمراهان شان خوش آمديد گفتند وتشريف آوري ايشان را بفال نيك دانستند ازاينكه اعضاي رهبري قومانداني امنيه مقام ولايت غور از واحدهاي اداري شان باخبربوده وازمشكلات قومانداني هاي امنيه ولسوالي هاي ولايت غور بازپرسي وبه ايشان رسيده گي مي نمايند .اظهار امتنان وسپاس نمودند .
 سپس محترم سمنوال عبدالرحمن (شيداني ) امرامنيت  ومحترم سارمن غلام يحي (علم زاده)  مديرمبارزه باتروزم قومانداني امنيه به ايراد سخن پرداختند وازكارفعاليت صداقت وايمان داري پوليس تولك بخاطر امنيت تشكري كرده وايشان را تشويق نمودند وبراي محترم حفيظي  قوماندني امنيه تولك در مورد هدايات لازم را دادند . سپس گزراش گرسايت جام غور مصاحبه با محترم سارمن غلام يحيي علم زاده مديرمبارزه با ترورزم قومانداني امنيه وسخن گوي هيئت انجام داده است .
س : اقاي علم زاده هدف سفر شما دراين ولسوالي چيست ؟
ج  : اقاي شيداني جديدآ به صفت آمر امنيت قومانداني امنيه ولايت غور تقررحاصل نمودند خواستند از انزديك تمام قوماندان هاي امنيه را ملاقات كنند .
2    بررسي امورات امنيتي . اداري .  مالي توزيع معاشات منسوبين قومانداني ها وتا ديه پول اعايشه ربع اول سال جاري ميباشد .
3    .  ترتيب وتنظيم نمودن پلام كار امنيتي مربوطه با قوماندانان امنيه ارائه ميداريم
س : اقاي علم زاده شما در ولسوالي هاي كه تا هنوز سفر داشتيد ازنظر امنيتي ارزيابي شما چيست ؟
ج    : در ولسولي هاي دولينه وتولك كا ملآ امنيت برقرار است كدام مشكل خاص ديده نميشود وپوليس آماده گي تام دارد دربرابر هرنوع بي نظمي به جديديت مقابله خواهيم كرد. ودر ولسوالي  شهرك اختلافات ذات البينيي قوم  پهلوان وچشتي كه انشاالله آن هم بزودي حل خواهدشد .
س : درولسوالي شهرك افراد غيرمسول وجود دارد دربين مردم گفته ميشود كه حكومت با اين افراد جدي برخورد ندارد وحكومت نمي خواهد اين مشكل حل شود .
ج    :  بلي درولسوالي شهرك افراد غيرمسول وجود دارد وگروپ هاي هم دارند در قريجات دهن لشوه . جمالك . كوتا . دهن حصار ازگزارشات كه بما رسيده گفته ميشود افراد غيرمسول مسلح كه بي نظمي را درمنطقه براه مي اندازند آزادانه درمنطقه دهن حصار رفت آمد دارند باوجود كه حكومت آنجا پوسته اي امنتي هم دارد وگفته ميشوداكثرآ وقت نان چاشت ( ظهر ) را افراد آن پوسته ميباشند . وقوماندان صاحب امنيه تصميم گرفتند بعد ازسفر ولسوالي چهارصده عازم ولسوالي شهرك  ميشوند وبه اين مسئله رسيده گي خواهد شد .
س    : اقاي علم زاده دربين مردم گفته ميشود كه طالب ها درحال شكل گرفتن وسازماند هي هستند درغور وگاهي هم گفته ميشود كه طالب ها ميخواهند پايگاه مركزي شان را درغوربسازند نظر شما دراين باره چيست ؟
ج    : شايد بعضي سازماندهي وتشكل ها ي داشته باشند واحتمال دارد دربعضي مناطق جنگ صورت بگيرد ولي ايكه پايگاه مركزي داشته باشند ويا گروپ مشخص كاملآ رد ميكنم چونين چيزي امكان ندارد.
 
 کشته شدن 64 طالب در ولسوالی گرشک ولایت هلمند .
 دو شنبه 17 ثور 1386 برابر با 7 می 2007
جنرال محی الدین غوری قوماندان لوای دوم قل اردی اتل اردوی ملی طی تماس تلیفونی با تلویزیون آریانا از کشته شدن 64 طالب در ولسوالی گرشک ولایت هلمند خبر داد.وی افزود طی عملیات سه روزه در اطراف ولسوالی گرشک مناطق آدم خان حبیب الله قلعه از وجود طالبان پاکسازی وچهار قوماندان طالبان بنام های ملا یونس ملا عبدالباری ملا عبدالعزیز به قتل رسیدند.در مقابل طالبان هم از کشته شدن 40 سرباز دولتی وناتو درین نبرد خبر دادند.
 
بر رسی اوضاع امنیتی واداری ولسوالی های غور توسط قوماندانی امنیه.
 یکشنبه 16 ثور 1386 برابر با 6 ماه می 2007
بدنبال عودت محترم شاه عبدالأحد افضلی والی غور ازیک سفر کاری و کوتاه مدت  از کابل- جنرال شاه جهان نوری قوماندان امنیۀ ولایت غور صبح امروز یکشنبه ششم می عازم ولسوالی چهارسده گردید.هدف از سفر قوماندان امنیه بر رسی اوضاع امنیتی آن ولسوالی عنوان گردیده است. وضعیت امنیتی ولسوالی چهار سده بدنبال نارضائیتی مردم از ولسوال از یکماه به این سو متشنج گزارش شده بود. قرار بود والی ولایت غور نیزعازم چهار سده شود اما وی سفرش را لغو نمود.
همچنان گزارش شده است که یک هیئت به سر پرستی سارمن غلام یحیی مدیر مبارزه با تروریزم وسمونموال عبدالرجمن شیدان آمر امنیت قوماندانی امنیه جهت بر رسی امور مالی واداری قوماندانی های امنیه ولسوالی ها دولینه, شهرک، تولک؛ ساغر, تیوره وپسابند عازم آن ولسوالی ها گردیده است.