آرشیف

2008-6-11

جام غور

تيم بازسازى ولايتى ليتوانيا غور را در بخش بازسازى کمک مى نمايد

تيم بازسازى ولايتى ليتوانيا غور را در بخش بازسازى کمک مى نمايد

آژانس خبرى پژواک

چهارشنبه 28 حوت 1387 برابر با 18 مارچ 2009 

تيم بازسازى ولايتى ليتوانيا ٤ ميليون دالر را در بخش انکشاف  ولايت غور مصرف نموده و قرار است که در سال  جارى نيز در بخش بازسازى کمک نمايد. معاون شوراى ولايتى غور روز گذشته از تيم بازسازى ولايتى ليتوانيا انتقاد نموده ادعا داشت که اين تيم تاحال هيچ پروژۀ را تطبيق نکرده است. دگروال  ويتاو تاس ريکلايتس قوماندان  تيم PRT در کنفرانس خبرى ٢٨ حوت در شهر چغچران (مرکز غور) گفت که  اين ٤ ميليون دالر در ظرف چهار سال گذشته به مصرف رسيده است . وى افزود که  اين پول در اعمار ١٤ باب مکتب،٤٠ باب خيمه به مکاتب، تعمير جديد مرکز اصلاحات ادارى ، ٣ پروژۀ کوچک برق آبى، ايجاد پارک،  ادويه به شفاخانۀ مُلکى و بلندگو ها به اکثر مساجد غور، مصرف شده است . همچنان از پول ياد شده، ٣٠ عراده موتر سايکل و ٣٠ پايه جنراتور براى ادارات دولتى خريدارى و ٥٤ کورس سواد آموزى و کورس کمپيوتر براى دارالمعلمين نيز داير شده است. قوماندان تيم پى آر تى ليتوانيا ميگويد که در سال جارى ميلادى  پلان دارند که خط پرواز ميدان هوايى غور را به شکل مُدرن بازسازى نموده ، سرکهاى داخل شهر چغچران را قير کرده و يک.فارم زراعتى نيز ايجاد نمايند. موصوف علاوه کرد که کار خط پرواز ميدان به زودى آغاز خواهد شد. نامبرده  هزينۀ پروژه ها را مشخص نکرد، اما هزينۀ سرکهاى داخل شهر را مبلغ نيم ميليون دالر که  از طريق  وزارت فوايد عامه عملى خواهد شد، عنوان نمود. قوماندان تيم پى آر تى در پاسخ به پرسش آژانس پژواک که هدف از سفر ديروزى  جنرال کارادوک قوماندان ناتو در اروپا و نماينده گان برخى کشورهاى اروپايى به غور چه بوده؟ گفت که هدف آنها بررسى مشکلات مردم و جلب کمکهاى جامعۀ جهانى به اين ولايت بود.. دگروال ويتاوتاس اضافه نمود که هيئت اروپا مشکلات مردم غور  را در  بروکسل مرکز ناتو مطرح و بعداً اقدام خواهد شد. جنرال کارادوک را در اين سفر، نماينده گان سفارت هاى  ليتوانيا، اسپانيا، اوکراين و گرجستان مقيم کابل همراهى مى کردند. 

 سيد اقبال منيب والى غور در ديدار با هيئت ناتو خواستار کمک در بخش بازسازى شد و عبدالحق رسولى معاون شوراى ولايتى غور از تيم بازسازى ولايتى ليتوانيا انتقاد نموده گفت که اين تيم از چهار سال بدينسو هيچ پروژۀ را تطبيق نکرده است . اما  نمايندۀ سفارت ليتوانيا مقيم کابل گفت که  قوماندان ناتو در اروپا و نماينده گان  سفارت ها  را با خود به غور آورده  تا کمکهاى آنها را در بخش بازسازى جلب نمايد. نامبرده تصريح کرد که حد اعظمى تلاش ميکنند که در بازسازى و انکشاف غور مساعدت صورت بگيرد.  قوماندان ناتو در اروپا نيز گفت که مشکلات مسوولين محلى را درک کرده و تلاش ميکنند که  آنرا به گوش جامعۀ جهانى برسانند و کمکهاى آنها را جلب نمايند

 

 

مسوولين از هيئت ناتو خواهان بازسازى ولايت غورگرديدند

آژانس خبرى پژواک

چهارشنبه 28 حوت 1387 برابر با 18 مارچ 2009 

والى و شوراى ولايتى غور، از قوماندان عمومى ناتو در اروپا و  نماينده گان کشور هاى اروپايى  که امروز به غور سفر کردند، خواستار کمک در بخش بازسازى شدند. جنرال کارادوک قوماندان عمومى ناتو در اروپا را در اين سفر، نماينده گان سفارت هاى  ليتوانيا، اسپانيا، اوکراين و گرجستان مقيم کابل همراهى مى نمودند. آنها با سيد اقبال منيب والى ،رئيس و اعضاى شوراى ولايتى و برخى مسوولين ديگر راجع به اوضاع امنيتى و نحوۀ بازسازى صحبت کردند. والى غور از وضعيت امنيتى اطمينان داده ، گفت که مردم همکار دولت اند، کوکنار نظر به خواست دولت صفر شده و مردم در پروسۀ اخذ کارت راهى دهى سهم فعال گرفته و آمادۀ راى دهى براى انتخابات رياست جمهورى آينده اند.اما دولت و جامعۀ جهانى در بازسازى غور توجه نکرده اند. منيب افزود: ((خواست ما از دولت و جهان اين است که انکشاف متوازن و عدالت اجتماعى را که شعار آنهاست در غور تطبيق نمايند.)) وى علاوه کرد که معارف هم فعال است، يکصدو پنجاه هزار شاگرد پسر و دختر در پنجصدو پنجاه مکتب تدريس ميشوند؛ اما ده درصد مکاتب تعمير داشته  و بقيه به اعمار و بازسازى نياز دارند. والى اضافه نمود که غور در بخش آبيارى داراى منابع سرشار آبى شامل درياهاى هريرود، فرا رود و مرغاب بوده، بايد بند هاى آب ساخته شود که هم به مردم برق برساند و هم زمينهاى زراعتى را آبيارى نمايد. منيب اظهار داشت که غور ولايت مرکزى است، اگر سرک مسير هرات کابل ،  از طريق ولايت غور عبور داده شود؛ از لحاظ امنيت خوب بوده و راه خوب تجارتى نه تنها براى غور ، بلکه براى ولايات باميان و دايکندى نيز مساعد خواهد شد. به گفتۀ وى، هشتاد درصد مردم غور زراعت پيشه و مالدار اند اما به اثر خشکسالى ضربۀ شديد ديده و  زير خط فقر قرار دارند. زراعت به شکل عنعنوى و سنتى به بيش برده ميشود، بايد شکل مدرن و پيشرفته را بخود بگيرد. والى غور طالب کمک جامعۀ بين المللى در همۀ اين عرصه ها گرديد.

  عبدالحق رسولى معاون شوراى ولايتى غور، از تيم بازسازى ولايتى ليتوانيا مقيم غور انتقاد نموده گفت که اين تيم از چهار سال بدينسو فعاليت دارد؛ اما هيچ پروژۀ را تطبيق نکرده است. به ادعاى وى، سفر هاى که مقامات دولتى و خارجى به غور داشته اند، در حد وعده باقى مانده، اما اميد است که بعد از اين، سفرها و صحبت هاى شان جامۀ عمل بپوشد. او گفت: (( دولت تيم بازسازى ولايتى ضعيف را به غور روان کرده است.)) اما  نمايندۀ سفارت ليتوانيا مقيم کابل گفت که کشور کوچک هست ، اقتصاد خوب نسبت به ساير کشور هاى اروپايى ندارند .

وى افزود که اينک قوماندان ناتو در اروپا و نماينده گان برخى سفارت ها  را با خود به غور آورده  تا کمکهاى آنها را در بخش بازسازى ولايت جلب نمايد. نامبرده تصريح کرد که حد اعظمى تلاش ميکنند که در بازسازى و انکشاف غور مساعدت صورت بگيرد. همچنان قوماندان ناتو در اروپا گفت که مشکلات مسوولين محلى را درک کرده و تلاش ميکنند که  آنرا به گوش جامعۀ جهانى برسانند و کمکهاى آنها را جلب نمايند. وى که سال گذشته ميلادى نيز به غور سفر نموده بود، وعدۀ مشخص کمک در بخش بازسازى ولايت غور را نه داد. غور يکى از ولايات مرکزى و کوهستانى بوده و به گفتۀ مسوولين ، حتى يک وجب سرک پُخته هم در آنجا وجود ندارد.

 

 

ولسوال چارسده بازداشت شد

آژانس خبرى پژواک

چهارشنبه 28 حوت 1387 برابر با 18 مارچ 2009 

بعد از آنکه آژانس خبرى پژواک ، خبر حيف و ميل گندم توسط برخى مسوولين محلى ولايت غور را نشر نمود، ولسوال چارسده بخاطر دخيل بودن در قضيه  بازداشت شد. جان محمد محمدى څارنوال بخش تعقيب څارنوالى استيناف ولايت  غور به تاريخ ٢٠ حوت گفته بود که از مجموع ٥٣٠٠ تُن گندمى که از سوى کميتۀ عمومى حالات اضطرار ( کابل) به غور انتقال گرديده بود ، ٤٠٠ تُن آن سهميۀ ولسوالى چار سده بود. اما بعد از تحقيق و بررسى هيئت موظف، ثابت شد که ١٣٢ تن آن توسط رئيس احياء و انکشاف دهات، ولسوال ،يک قوماندان محلى و منسوبين پوليس حيف و ميل شده است  .

عبدالعزيز ريئيس څارنوالى غور امروز به آژانس خبرى پژواک گفت که نجيب الله ولسوال چارسده و فضل الحق حکيمى شخص قرار داد کننده در همين رابطه بازداشت شده  و تحت تحقيق قرار دارد. به گفتۀ رئيس څارنوالى غور، ولسوال در حيف و ميل گندم که به چارسده انتقال شده بود و مقدار ديگر گندم که از مرکز غور به قصد ولسوالى بارگيرى شده بود، دست داشته است. وى افزود که فعلاً وظيفۀ ولسوال به حالت تعليق در آورده شده ، اما اگر دست داشتن ولسوال  در قضيه ثابت شود و محکمه حُکم صادر نمايد، حکم محکمه  تطبيق و ولسوال از  وظيفه سبکدوش خواهد شد. څارنوال بخش تعقيب څارنوالى استيناف قبلاً گفته بود که  بعد از تحقيق و بررسى هيئتى که در ترکيب آن  مقام ولايت، څارنوالى، قوماندانى امنيه و  امنيت ملى شامل بود، ثابت شده که ١٩٠ بورى پنجاه کيلويى گندم توسط نصر الله قوماندان محلى در مسير راه،  ٣٢٣ بورى از طرف ولسوال و منسوبين امنيتى و ١٤٩ بورى از سوى مولوى صديق الله سوپروايزر رياست احياء و انکشاف دهات در ولسوالى حيف و ميل شده است. قرار ادعاى محمدى ،  ١٠١ تُن گندم ديگر که بنام سهميۀ ولسوالى از رياست احياء و انکشاف دهات در مرکز غور  بارگيرى شده بود؛  قبل از انتقال  در بازار فروخته شده   و هيئت موظف، هشت بارنامۀ جعلى را از ولسوالى نيز بدست آورده است. رئيس څارنوالى غور ميگويد که ولسوال و شخص قرار داد کننده به جاى آنکه اين مقدار گندم را از مرکز غور به ولسوالى چار سده انتقال بدهند، آنرا فروخته و در عوض، امضاء و تاپه نموده بودند که گندم به ولسوالى رسيده و به مردم توزيع شده است.  محمدى  تصريح کرده بود که څارنوالى،  امر جلب و احضار آنها را صادر کرده ، اما پوليس تا حال آنها را حاضر نکرده است. به گفتۀ وى، رئيس احياء و انکشاف دهات مصروف سفر به هند است؛ اما بعد از برگشت، بازداشت و  مورد بازپرسى قرار خواهد گرفت. محمدى ادعا داشت که برخى مقامات محلى از څارنوالى خواسته اند که دوسيۀ حيف و ميل گندم را بسته نمايد و حتى تماس هاى تيليفونى از سوى اشخاص ناشناس رسيده و وى را تهديد به مرگ نموده اند.

همچنان محمد خان فايق سرپرست رياست احياء و انکشاف دهات غور ادعا داشت که ١٠١ تن گندم بجاى آنکه به ولسوالى انتقال و براى مستحقين توزيع شود، به امر انجنير تاج محمد ذلال رئيس احياء و انکشاف دهات ، در بازار فروخته شده است. وى رئيس و بعضى کارمندان  احياء و انکشاف دهات را که شامل هيئت توزيع بودند، در قضيه حيف و ميل گندم دخيل دانست، اما از آنها نام نبُرد. چنين قضاياء در برخى ولايات ديگر نيز  ديده شده است. رئيس څارنوالى کندز در سال جارى، عبدالعزيز نيکزاد رئيس زراعت و مالدارى   را به ظن حيف و ميل ٤٠ تُن گندم کمک شدۀ سازمان غذايى جهان   بازداشت نمود.اما محکمه وى را  بخاطرى که عليه وى  اسناد و شواهد ثقه موجود نبود، برائت داد.