آرشیف

2021-12-28

جام غور

برای ده ها خانواه جنگ زده فراه لوازم خانه توزیع شد.

در خبرنامه که از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ فراه به نشر رسیده آمده است که دفتر کمیساری امور پناهندگان سازمان ملل متحد برای 75 خانواده جنگ زده و نیارمند وسایل آشپزخانه و گرم کننده کمک کرده اند.

طبق این خبرنامه، این کمک ها که برای هر خانه توزیع شده است شامل سه تخته کمپل، دو خیمه و سایر لوازم آشپز خانه می باشد.

این کمک ها در همکاری موسسه ARAA صورت گرفته است.

این کمک ها در حالی صورت می گیرد که هم اکنون هزاران خانواده درکشور به وضعیت بدی اقتصادی و فقر و گرسنگی زندگی می کنند.