آرشیف

2008-6-10

جام غور

أخذ امتحان سویه از مستحقین بورس های هند در غور

 أخذ امتحان سویه از مستحقین بورس های هند در غور

یکشنبه چهارم حوت 1387 برابر با 22 فبروری 2009

جام غور

طبق گزارشهای واصله از غور هیئت مؤظف وزارت معارف دیروز از فارغان صنف 12 ولایت غور که واجد شرائط بودند امتحان سویه بخاطر بورسهای تحصیلی هند را أخذ نمود.از جمله تمام شاگردان شامل امتحان صرف شش تن که درجه أعلی را از خود کنند مستحق بورس شناخته میشوند. این در حالیست که غور تا هنوز چنین مسئله را تجربه نکرده وبورسهای تحصلی در کابل چور میشد وتا هنوز هم معلوم نیست که شاگردان غور بعد ازین امتحان هم مسحق سهمیه خود شده میتوانند ویا خیر البته بورسهای تحصیلی هند ضعیف ترین بورسهای است که به ولایت غور قائل شده اند واز سائر کشور ها قبلا در کابل بین واسطه داران توزیع شده است. قرار معلومات از سرتاسر افغانستان دوهزار و نود ونه تن  به دوره لیسانس و چهار صدو پنج تن آنها به دوره ماستری غرض تحصیل به کشور هندوستان فرستاده میشوند، که اگر احصایه ئی نگریسته شود که از مجموع 2500 تن فقط شش نفر را به ولایت غور در نظر گرفته اند، که واقعآ شرم آور است برای کسانیکه چنین تقسیمات کرده اند.

 

 

برف در افغانستان جان پانزده نفر را گرفت

جمعه دوم دلو 1387 برابر با 20 فبروری 2009

وبسایت بی بی سی فارسی

ریزش برف در مناطق کوهستان مرکزی افغانستان جان دست کم پانزده نفر را گرفته است. بیشتر این افراد در ولایت غور در مرکز، بر اثر فرود آمدن برفکوچ (بهمن) کشته شده اند. اکرام الدین رضازاده، معاون والی غور به بی بی سی گفت که از آغاز زمستان امسال تا حال در پی فرود آمدن برفکوچ در مناطق مختلف این ولایت ۱۱ نفر جان خود را از دست اند. او همچنین گفت که بر اثر بارش برف در روزهای اخیر در این ولایت راه های شماری از ولسولای های این ولایت بسته شده است، اما تأکید کرد که کار برای گشودن این راه ها به شدت ادامه دارد و ممکن است به زودی باز شوند.  آقای رضازاده گفت که کمک های خوراکی که تا حال برای نیازمندان به ولایت غور فرستاده شده، کافی نیست و از سوی دیگر بسته شدن راه ها باعث افزایش بهای مواد خوراکی در این ولایت شده است.

این در حالی است که پیش از آغاز زمستان جاری شماری از اعضای شورای ملی افغانستان و سازمان های بین المللی در مورد احتمال بسته شدن راه ها و کمبود مواد غذایی در این کشور هشدار داده بودند.

سال گذشته برف و سرما در افغانستان جان بیش از هزار نفر را گرفت و انتقادهای شدیدی را علیه دولت این کشور برانگیخت.

 

 

منظوری سه شاخه برای د ارالمعلمین ولایت غور

جمعه دوم دلو 1387 برابر با 20 فبروری 2009

جام غور

طبق گزارش های واصله از چغچران مرکز ولایت غور وزارت معارف طی فر مان سه الحاقیه دیگر را در چوکات دارالمعلین ولایت غور منظور نموده است.این سه شاخه ویا الحا قیه در ولسوالی های لعل ، ساغر و تیوره بخاطر جذب فارغان صنف 12 وتر بیه معلم به مکاتب ولایت غور فعال میگردد.اینکه چه امکا نات  بخاطر فعال شدن این الحاقیه ها بدسترس ریاست معارف ولایت غور قرار میگیرد تا هنوز معلوم نیست. بخاطر اینکه دارالمعلیمن در مر کز ولایت غور باداشتن 11 تن استاد تا هنوز نه برای تدریس شاگردان تعمیر دارد ونه هم برای شب باش تعمیر لیله در نظر گرفته شده است ومسئولین در مرکز چغچران از نبود امکانات جدا شکایت دارند. 

 

توزیع کپون های زراعتی در شش ولسوالی غور

پنجشنبه اول حوت 1387 برابر با 19 فبروری 2009

جام غور

از انجایکه مردم افغانستان بیشتر عواید شان وابسته به زراعت بخصوص گندم ودیگرغله جات  میباشد که دولت در چند سال گذشته کمتر به ان توجه کرده اما از چندی به این طرف وزارت زراعت به همکاری اداره انکشافی ایالات متحده امریکا توزیع کپون های زراعتی در چهارده ولایت افغانستان براه انداخته که هدف عمده ان ترویج وزنده ساختن تخم های اصلاح شده میباشد مواد توزیع شده برای مستحقین از تولیدات وحاصلات داخلی افغانستان بوده ومردم بصورت عموم از این پروگرام دولت ونهادهای تمویل کننده استقبال گرم وفراوان داشته اند توزیع کپون ها ی زراعتی در ولایت غور یک پوشش سرتاسری نبوده که تمام ولایت را تحت پوشش قرار دهد این کپون ها که  تعداد شان به 1600  کپون میرسد که  9600 بسته ان ابی و6400 بسته ان للمی میباشد  بسته ابی ان دوبوجی کود یوریا یک بوجی کود دی ای پی ویک بوجی گندم وبسته للمی ان یک بوجی گندم ویک بوجی کود دی ای پی بود ه که در شش واحد اداری ولایت غور (چغچران . چهارسده . تولک . ساغر .دولینه وولسوالی لعل وسرجنگل ) توزیع ودردسترس مردم قرار  گرفته است 

 

 

سازمان خوراکه ملل متحد برای یکصد تن سواد آموزدرولایت غور مواد غذایی توزیع نمود

پنجشنبه اول حوت 1387 برابر با 19 فبروری 2009

آژانس اطلاعاتی باختر

این مواد که شامل گندم و روغن است به همکاری ریاست معارف آنولایت برای هر سواد آموز پنجاه کیلوگرام گندم ویک قطعی چهارکیلوی روغن میباشد که ازسوی سازمان خوراکه ملل متحد برای صد تن سواد آموز توزیع گردیده است. 

 

 

مکاتب درولایت غور تا هنوز تعمیر ندارند

دوشنبه 28 دلو 1387 برابر با 16 فبروری 2009

جام غور

طبق اظهارات منابع با صلاحیت معارف ولایت غور.طی هفت سال گذشته صرف شصت باب مکتب در ولایت غور إعمار وبه بهره بر داری رسیده است و74 باب مکتب دیگر زیر تعمیر است.در حالیکه ولایت غور دارائی 557 باب مکتب ذکورواناث است مکاتب إعمار شده فیصدی بسیار کمی را نشان میدهد.در حال حاضر در ولایت غور62 باب لیسه فعال است که26 باب آنامسال فارغ التحصیل داده است ودر  سال روان 700 شاگرد فارغ صنف 12 در امتحان کانکور شرکت ورزیده است. البته از وسائل وامکانات قطعا سراغ نیست.