آرشیف

2015-8-18

عصمت الله راغب

28 اسد روزی زور آزمایی عین و غین!!

پس از ماه ها اعتراضات مبنی بر تعویق افتیدن پروسه توزیع تذکره الکترونیکی سرانجام به اساس فیصله شورای وزیران به ریاست داکتر عبدالله عبدالله روز 28 اسد، روزی آغاز توزیع عملی تذکره های برقی اعلان شد؛ گفته شده است که به اساس این فیصله انشاالله اعضای این کمیسیون به زودی به کار خویش ادامه خواهند داد.
توزیع شناسنامه های برقی یکی ازپرچالش ترین موضوعات پس از ایجاد کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی در فرا راه کارحکومت وحدت ملی بحساب می آید.
فیصله قطعی شورای وزیران به ریاست عبدالله عبدالله مبنی برتوزیع شناسنامه های برقی در 28 اسد در صورتیکه این فیصله به میعاد معین آن منصه عملی پیدا کند دومین ایستاده گی است که عبدالله نسبت به غنی خود را برنده این زورآزمایی اعلان می کند.
این درحالیست که بنابه تفاوت دیدگاه در تعین ریاست کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی، از تشکیل این کمسیون، ماه ها گذشت تا سرانجام در این میدان غنی در برابر عبدالله نیز سر تسلیمی فرود آورده وشکریه جان که از سوی تیم تحول وتداوم با صد مداهنه گیری در راس این کمسیون قرار گرفته بود، با ایستاده گی عبدالله در مقابل آن افتضاگونه کنار زده شد. ازینکه اختلاف نظر در درون حکومت وحدت ملی به یک اصل تغییر ناپذیر مبدل شده، گفته می شود این بار نیز غنی وهم دسترخوانان آن درپیوند به چگونگی توزیع تذکره های برقی از آغاز پروسه تا انتها مخالفت های خویش را روی محتوای مندرج درشناسنامه های برقی ابراز داشته و با همیاری تفسیرگران قانون اساسی مثل یون، طاقت وامثال آن هنوز پافشاری های آنها در راستای تغییر متن مندرج، پس از فیصله شورای وزیران ادامه دارد که به نحوی از انحا می خواهند تاریخ ساخته گی وجعل سازی شان به حالت خودش باقی مانده و این میراث تمامیت خواهی وکثرت نفوس که وسیله برای اشرافیت شان نسبت به دیگر اقوام افغانستان به نزد خودشان تلقی می شود در حجاب خودش باقی بماند.
اخیراً پس ازینکه شبکه های اجتماعی از تنش های لفظی بین عین وغین در خصوص تصمیم شورای وزیران در 28 اسد، سخنهای را به بیرون ریختند، برای صحت وصواب موضوع معلوماتی را که توانستیم به آن دسترسی پیداکنیم اینست که، خبرها به نقل از نزدیکان عبدالله از کاخ سپیدار می رساند که غنی برای دومین بار به تصمیم رییس اجرایه لبیگ گفته و اعتراضات برآمده از ریاست جمهوری را پس از فیصله نهایی، از نتیجه اغفال خویش از فیصله شورای وزیران دانسته؛ اذعان می دارد که بزودی این کمیسیون به کارش آغاز می کند. درخور ذکر است که این بزودی گفتن رهبران حکومت وحدت ملی طبق تجربه زمانی اطول را در برخواهد گرفت… اما آنچه مهم است؛ این است که روز 28 اسد برای عبدالله یک خط قرمز است، که از آن به ساده گی عبور نخواهد کرد، ما ملتی همیشه در انتظار، این بار نیز چشم در راه ایم، بیبنیم که واقعاً میدان رقابت به نفع کدام یک از بازی گران حکومت وحدت ملی ختم خواهد شد.
راغب
27/5/139