آرشیف

2016-2-17

محمد نذیر نصرت

26 دلـــــــــــــو، روز اخراج ارتش سرخ از افغانستان!

افغانستان برای شوروی چه اهمیتی داشت و چرا این تجاوز صورت گرفت و درنهایت چه بدست آورد؟
اسباب زیادی، از جمله، اسباب فکری و ادئولوژیکی، اسباب استراتژیک و نظامی، اسباب استعماری و توسعه طلبی، حمایت از رژیم کمونیستی حاکم در افغانستان، مسایل اقتصادی و سایر موضوعات، را میتوان برشمرد که شوروی را علاقمند حمله بر افغانستان ساخت و آرزوی حکمروایی درین سرزمین را نمود، ولی بادرنظر داشت اهمیت ویژه افغانستان برای شوروی، بازهم نظام کمونیستی، براثر عواملی چون: بطلان ادئولوژیکی، جهاد ملت یکپارچه، جهاد امت اسلامی، فرسودگی داخلی نظام کمونیستی شوروی، ناکامی تمدن کمونیزم و حمایت جهان از ملت افغانستان، شکست میخورد وبر اریکه قدرت باقی نمیماند واین انقلاب مردم افغانستان منتج به پیامدهای نه تنها برای افغانستان بلکه، کل جهان، مانند آزادی افغانستان، سقوط رژیم کمونیستی درافغانستان، فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق، بیداری امت اسلامی، شکست فکری و ادئولوژیک کمونیزم، آزادی کشورهای مستعمره و تقویت روحیه آزادی خواهی، تک قطبی شدن جهان، اثبات زوال استعمار و تجاوز و در کل پایان جنگ سرد، گردید که این یک افتخار بزرگ تاریخی برای ملت مجاهد ماست واما در راستای استفاده ازین امتیازات ارزشی، به نفع مردم ما، بد بختانه میتوان گفت که عدم آمادگی ملت، جهت حفظ و نگهداری این ارزش ها، ابزاری بدست افراد یا گروهای ضد ارزشهای جهادی و اسلامی داد و بر اثر مداخلات و شعله ور ساختن آتش نفرت میان مردم، فرصت استفاده درست آن را از مردم ما گرفتند و کشورمان را به خاک و خون کشانیدند که متاسفانه تاحال ادامه دارد، اما باید بدانند که این ملت بیدار است و مثل گذشته از خود دفاع مینماید و به هیچ کس اجازه پایمال کردن حق شان را نمیدهد و هرگاه فرصتی مساعد گردد، چهره واقعی شان را به متجاوزین نشان خواهد داد.
زنده باد افغانستان
پاینده باد ملت مجاهد ما
با احترام
26 دلو 1394
هرات