آرشیف

2022-8-26

احمد محمود امپراطور

⁨غزل: بی رقم⁩

 

زندگـــــانی گشت زندان بی رقم

 
حال مـــــردم شد پریشان بی رقم
 
پــــــاسِ یـــــــار شد تهی بالِ هما
 
بیوفــــایی گشت آســـــان بی رقم
 
آدم و آدمــــــگری بربــــــاد رفت
 
منقــــرض شد نسلِ انسان بی رقم
 
عشق تا شـــد معنی اش همبستری
 
بی حیــــایی شد نمـــــایان بی رقم
 
ناسیــــاسیون شــــدن در جـان هم
 
مردمــــان کردن پریشان بی رقم
 
از رئیس و قاضـــــی و ملا و عام
 
یک ز یک باشد هــراسان بی رقم
 
منفعت ها گشت باهــــم مشترک
 
متــــحد دیـــــدم رقیبــــان بی رقم
 
بار خـر را ساربــان بر دوش کرد
 
پادشــــــاه شد خانه سامان بی رقم
 
عالم و دانشـــــوران شد زیر خاک
 
سگ گرفت جــای سخندان بی رقم
 
عسکر و جنــــــرال شد خانه نشین
 
سارقیـــــن گشتن قومندان بی رقم
 
تا وطن شد خانــه ی خانه خــراب
 
باغ و بــرزن گشت ویـران بی رقم
 
از حقیــقت ها سخن گفتن خطاست
 
حلقوم ات گیــرند به دندان بی رقم
 
عرضه شد تا هرزه در بازار ملک
 
ارز و ارزش گـشت ارزان بی رقم
 
جان من دستت به هــر ناکس مـده
 
شهـــــر پر باشد ز شیطان بی رقم
 
کس نصیحت بشنــــو آگــــاه نشد
 
گر بگفتم صـاف و عریان بی رقم
 
این ردیف تـــــازه ی محمود مــــا
 
میشـــــود در ذهــن پیچان بی رقم
——————————-
یکشنبه 24 قوس 1398 خورشیدی
که برابر میشود به 15 دسامبر 2019 ترسایی
سرودم
احمد محمود امپراطور
AHMAD MAHMOOD IMPERATOR