آرشیف

2014-12-30

سید مسعود نشیط

‎بیاد مسعود عزیز شهید راه صلح و آزادی

‎تـو بـرفـتـی وگـذاشـتـی هـمـه مـدهـوش وفـگـار
صحبت وصل تو اینست بـه هـمـه  شهـر و دیـار
 
رنـج دوری ز تــو ای احـمــدِ مسـعـود بـجـاسـت
عــاشـقـانــت نـالـه دارنـد و  به  دل  درد  هـزار

‎تـــو گــلـی بـــاغ  بـــدادی و ز گــلــشـن گـفــتـی
‎مــا اسـیـر قـفـس  وبـسـتـه  بـه  زاولانـه وخـار

 
‎تــا بـیــادم  شــود آن لــطــف وشـکـیــبـایـی تــو
‎اشـک حـسـرت هــمــه بـاشـد تـرجـمـانِ دلِ زار

 
‎دل غـمـیـن شـد وبـیـافـسـرد از آن گـلــه ی یــار
‎جـمـلـه را نـیـسـت تـوان گـذر از کـوچـه ی نــار

‎شور عـشـقـت هـمـه را والـه وشـیـدای تـوکـرد
‎پـیـرو ِراهـی تـوبـاشـیـم نـه بـه شـورای نـظـــار

‎شیوه ورسم ترا   نغز  ز جـان خـواهـیـم داشـت
‎گـلـشـن خـواب تـو سـازیـم بـه بــهــای لــبِ دار

‎دل زحـیـرت  عـجـب آورد و به افسوس گریست
‎شـاکـیـان هــم نــالـه دارنـد زفـــراق وغـمِ یـــار

‎تــا خــداونـــد (ج) بـه نـیـازِ دلـی شـب خیـز دهد
‎شیـر مـردی دیـگـری بـسـتـه بـه پـیـمـان وقـرار
 
‎چون نشیط نیست در این کلبه ی ویرانـه  کـسی
‎گــیـر دعـای مــنِِ مـحـزون زقـیـامِ  شـبـی تـار