آرشیف

2017-6-25

نظیر ظفر

​عیدانه

ایام پر میمنت عید سعید فطر را به همه همیهنان مستضعف ما و کافه ای ملل مسلمان عرض تبریک گفته عبادات و طاعات شان قبول گرگاه رب العزت قرار گیرد و خداوند بزرگ
صلح و آرامی را در وطن عزیز ما بر قرار نماید و جنگ افروزان را به غضب خویش گر فتار نماید .

شب عید است و باشم انتظارت  
که فیشن کرده آیی پیش یارت 

دهی چند بوسه ای عیدی برایم 
کنم صد شکر از پروردگارت 

 

+++      ++++     ++++    +++ 

هلال ابرویــــــــت پیغام عید است 
دو چشمان تو چون بادام عید است 

شب وصـــــل تو ای یار شکر لب 
برایم از خوشی چون شام عید است 

 

+++++   +++++   +++++ 

شب عید است و من پیمانه خواهم 
شــــــراب شوق از جانانه خواهم 

بگرد یار گـــــــــــــردم تا بسوزم 
برایـــــم منصـــــب پروانه خواهم 

 
 نوشته نذیر ظفر 
۲۰۱۷/۲۴/۶
ورجینیا 
امریکا