آرشیف

2017-7-26

​سوگوارم از ترور کودکان تیوره

سوگوارم از ترور کودکان تیوره
از به خون غلتیدن نسل جوان تیوره

دی شنیدم دست وحشت بر گلوی داکتران
میفشرد و باج میخواست از روان تیوره

خون دل خورم که آنجا خون جاری گشته است
اشک گرمم یار اشک مادران تیوره

شاد باد روح و روان هر شهید این دیار
کور باد چشمی که بد بیند به جان تیوره

هر که بر این مهد غیرت قصد سؤ و غم کند
جا ندارد در طهور جاودان تیوره

صد سلام و تسلیت بر مسکرا و باغ نو
هم به زهءنوروز و صین هر مکان تیوره

شاد زی لعل سرخ و کَوٌدک، سبز باد سرجنگلش
هر جوان و کودک و هر پاسبان تیوره

خرّما نیلی و چاردر، خواجه غار و سیبکش
چشم بد دور از قُچی تا استوان تیوره

”معروف" است در درد و غم با جملهء آنان شریک
زانکه بوده روزی چند مهمان خوان تیوره
 

از طرف دوکتور پرویز معروف امر اسبق شفاخانه ولسوالی تیوره