آرشیف

2017-10-5

! ​سهم اندرابي در حكومت مركزي
 

سهم اندرابي در حكومت مركزي
شايد يكي از مناطقي كه در ١٥ سال اخير بيش ترين قرباني را در صفوف نيروهاي امنيتي داده است، اندراب باشد. 
جوان اندرابي از بدخشان تا هريوا، از فارياب تا هلمند، در هر نقطه اي افغانستان در چارچوب اردو و پوليس مصروف جنگ عليه طالبان هستند و همه روزه گزارشي از شهادت يك افسر اندرابي در شبكه هاي اجتماعي به نشر مي رسد.
به نظر مي رسد يك سنت نظامي گري از گذشته هاي دور در اندراب وجود دارد. طوري كه ديده مي شود اندرابي ها، از گذشته ها تا امروز، بيش ترين ژنرال، افسر و صاحب منصب را در نيروهاي امنيتي داشته اند. ژنرال مومن، كسي كه با نافرماني خود رژيم نجيب را سرنگون كرد، يك اندرابي بود. بيش تر سربازان، افسران و فرماندهاني كه فعلا نيز در صفوف نيروهاي امنيتي مي رزمند، اندرابي هستند. 
اما پرسشي كه بايد هر اندرابي از خود بپرسد اين است كه اين سنت نظامي گري چه سودي براي شان داشته است و چه قدر فعلا در تصميم گيري ها سهم دارند؟ 
به نظر مي رسد اندرابي ها از سنت نظامي گري شان تا هنوز، جز زيان، سودي كمايي نكرده اند.
سهم اندراب از حكومت مركزي، فقط تابوت بيش تر است و بس. بگذريم از اينكه اين سنت، باعث ترويج روحيه ستيزه جويي و پرخاشگري در درون اندراب ها نيز شده و آنجا را به وزيرستان شمالي دوم تبديل كرده است. 
اندرابي ها بايد سهم خود را از حكومت مطالبه كنند!
(( نوشته شده 
Abdulshaheed Saqeb ))