آرشیف

2014-11-24

نادیه فضل

یک شفقداغی به رنگ چشمهایت

یک شفقداغی به رنگ چشمهایت در نگاهم بیقراری می کند
زرد وسرخِ شعله ی چشم سیاهت  درتن من گلنگاری می کند
در حـریر ابر زریِنی  برروی شــانه ی  باغ ســـحرگاه بـهار
قاب تصــویر خـیالت جلوه ی  چـشم مرا آیـینه  کاری می کند
بعد تاریک  تـگرگی  که ظـریف  گل انــدام  مرا می فرســود
سرنوشت  زندگی  میبارد  و پاییزِ  مرا عطر  بهاری می کند
ســایه ی قد زنی  را  که تمامیت  رویای  غزلــها  شـده است
یک ســتاره  درتن  داغ  زمین  ِمهــربانی   آبیــاری  می کند
مثل باران  تموزی  ، عطر گیسوی  بلند  بید  مجنون  چمن
شــیشه  و قامـت  دیوار مرا  نازِ  پرو بال  قـنــاری  می کند
مریم باغ، لطف شهنامه، صمیمانه ی حافظ ، نوربلخیی سحر
باز در خانه ی من زمزمه می بارد ومه نقره  نگاری می کند
 
19.01.2012