آرشیف

2015-1-20

فضل الحق نجات

یک سفر به ولسوالی لعل و سر جنگل یک خاطـره دلپذیر

 

  
ویرانی های جنگ وکم توجه بودن حکام در گذشته تاریخ ولایت غور یک حسرت ویک تاسف را در اذهان مردم ولایت غوربجا گذاشت طوری  مینمود که غور سر زمین کم ارزیش ومردم غور مردمان اند که قابل ترحم نباشند واگر به اعمال عده از بزرگوران موجوده غور متوجه شویم فرضیه متذکره قابل تطبیق بوده وما لائیق چیزی که انسان باید به آن دست رسی داشته باشد. ودر رفاع وزنده گی بهتر زیست نمائیم نمیباشیم واما اگر به شوق وذوق وعلاقه که در اذهان عامه مردم عام ما ایجاد شده متوجه شویم  یک روزنه امید را بما روشن مینمایاند که غلط فهمی وغلط کاری وغلط اندیشی چند نفری از طرف چند کس مانع با دوام نبوده به کاروان که در حرکت است همسوی وهمگامی کردن اینرا مجسم میسازد که در سر منزل مقصود زود ترنه بلکه در آینده های دورتری مردمان ما خواهندرسید.در گوشه گوشه ولایت غور این احساس درک شده میتواند که پیر مردی با کمر خمیده و با مشقت کارمیکند نیمه در آمد مزد خودرا به مصرف میرساند تا فرزندش در پی تعلیم باشد امروز در هر نقطه ولایت غور مکاتب به روی اطفال این سرزمین باز است . اما عده مخریب وعده اوباش ومنفعت جوهنوزهم در تلاش اند تا فضای ما حول را طوری جلوه دهند تا اگر بشود مردم تاریک بمانند وباز همان کاسه وهمان آش ارباب بد طینت محل به جلوه پیشرویش گذاشته شود .
که این ارزوهای کاذب روزی به یاس مبدل خواهد گشت انشا الله العزیز. طی یک سفر در ولسوالی لعل وسرجنگل ولایت غور اگردقیقتر متوجه شوی این را به آدم میرساند.که امنیت در ولسوالی صد در صد تامین بود هر صاحب پیشه به خاطر آرام به کار وکسب خود مصروف .فضای تفاهم کاملا مشهود رقابت ها بسیار سالیم وهر کس تلاش داشته وتلاش دارد  تا کاری به منفعت خود ومنفعت مردم بکند .اگرچه فعالیت های سیاسی بعضی گروه ها واحزاب سیاسی مشهود بود ه ومشهود است  ا اما نه به آن اندازه که قوماندانان دیگری ولایت غور در سائیر نقاط ولایت غور عملی وکار را هم بخود وهم بمردمان محل ونهاد های تعلیمی وکمک رسان تنگ ساخته اند . در ولسوالی لعل وسر جنگل هر نهاد دولتی به کارخود مصروف ودر حال عرضه خدمات بوده از انچه دولت به دست رس ادارات قرار داده به مردم میرسید موسسات ملی وبین المللی  فعالیت های خودرا بسر میرسانند .
که خیلی سهولت در زنده گی روز مره مردم رونما گردیده است مکاتب فعال وهر شاگرد مکتب بیدون کدام تشویش از فاصیله های دور به مکتب میاید ودر آموزیش سهیم وبا روحیه آرام بصوب خانه خود رهسپار میگردند.من چشم دید خود را که خیلی برایم تعجب آور ونهایت دلپذیر بود بیان میکنم .ما ورکشاب داشتیم از طریق برنامه انکشاف ملی منطقوی (برنامه انکشاف دهات )اعضای شوراهای انکشافی محلات اعم از مردان وزنان در ورکشاب ما سهم داشتند دوختری از قریه سر سقابه به ورکشاب اشتراک داشت روزی از روزها که ما در ولسوالی لعل وسرجنگل مصروف بودیم الحاقیه دارالمعلمین آن ولسوالی که تعمیرش آماده بهره برداری شد ه بود واز مرکز ولایت واز ریاست معارف وریاست دارالمعلمین ولایت غور اساتید غرض افتتاح به ولسوالی آمده بودند مجموع مهمانان به قریه سری سقابه مهمان بودند که از بند ه نیز به مهمانی دعوت بعمل آمده بود معیتی مهمانان رهسپار خانه میزبان شدیم که فاصیله زیاد را در بر میگرفت در مسیر راه آن دوختر جوان را بعد از ساعت (5)عصر دیدم که پیاده پیاده کتاب به دستش درس های خود را خواند ه خواند ه به سوی خانه اش در حرکت وروان بودبرایم بسیار تعجب آور ودلپذیر بود .خیلی بخود میگفتم که کاشکی روزی همه مردمان مان به این وضعیت دست یابند تا زمینه کار وبار ودرس وتعلیم برای همه گان را فراهم گردد .
واگر بشود مردمان  ماسیر وسفر های در ولسوالی لعل وسرجنگل داسته باشند تا از وضعیت که در این ولسوالی حاکیم گردیده  چیز های را درک وبدانند  ودر زنده گی ماحول خود ها عملی نمایند تا .راه زنده گی برای آینده وآینده سازان محیط خودرا مساعد سازند تا فرصت ها ازدست نرفته کاری بشود که آرزوی دیرینه این سر زمین بلا دیده میباشد.من بیدون شک وتردید متیقینم که انشا الله تا ثیرات زنده در ولسوالی لعل وسر جنگل همین اکنون به فیصدی بلند در ولسوالی دولت یار سرایت نموده ودر آینده های نزدیک در تمام ساحات ولایت غور موثر واقع میگردد ودر سیر کاروان در حال حرکت ما سرعت خوب رونما پیش جوانان ونوجوانان در اینده های نه چندان دور که فرصت را از دست نداده ایم در ولسوالی لعل وسر  جنگل ولایت غور سفر داشته باشند. که برای همه ما خوب خواهد بود .تابدانیم که زندهگی نافع وموثر این است.وهمه به همین راه که مناسیب ترین طی طریق است دریافته به پیش برویم .
 
 
استاد فضل الحق نجات معاون تدریسی معارف غور