آرشیف

2014-12-30

زکریا فصیحی

یک سبد گل دوبیتی

 

تقدیم به همه آنان که در سفرند و کسی چشم به راه شان.

 

بوی خوش بهار داره گل من
سفر در قندهار داره گل من
لب مانند غنچه غرق لبخند
قدِ مثل چینار داره گل من
****

سحر در خواب دیدم روی ماهت
زد آتش بر دلـم بـرق نگـاهت
چو ناهید و عطارد می درخشید
دو چشمت از پس زلف سیاهت
****

کنار پنجره جای تو خالی
و چشمم از تماشای تو خالی
برایت کفش نو، عیدی گرفتم
ولی بیچاره از پای تو خالی
****