آرشیف

2017-3-5

محمد دین محبت انوری

یک دل دیگر

تمام انسانها معمولا یک دل دارند و قتی ازهمین یک دل نمیتوانند به تمام آرزوهای خود برسند، یک دل دیگر را پهلوی دل شان برای بدست آوردن  آرزوها وخواهشات نفسانی درتن جای میدهند.

   *  یک دل بخاطر کینه، کدورت وغیبت دیگران.

   *  یک دل بخاطر فریب دیگران وبرآورده ساختن توقعات شخصی.

   *  یک دل برای روا داشتن ستم ودرد به همنوعان خود.

   *  یک دل برای فساد وبداخلاقی وفسق درجامعه.

   *  یک دل بخاطرشهوت رانی واغوا کردن زنان نا محرم.

   *  یک دل برای دیدار وچشم چرانی زنان نا محرم ورابطه داشتن با ایشان.

   *  یک دل برای سو استفاده از صلاحیت های وظیفوی بگونه نا مشروح وقوم گرای وسمت گرای.

   *  یک دل بخاطر گرفتم انتقام از کسانیکه به نظرما خوب نمیباشد وبا ما نظریات ما مخالفت دارند.

   *  یک دل به منظور داشتن ثروت،مقام وشهرت غیرقانونی وبرتری نسبت به دیگران.

   *  یک دل برای خوردن حق دیگران وظلم بربیچاره گان وبی بضاعت ها.

   *  یک دل برای انجام ندادن فرایض دینی واسلامی وفریب کاری مردم و ظاهر نمای.

   *  یک دل برای  تجملات وتمایلات نا معقول شخصی.

   *  یک دل برای کبروغرور وفخرفروشی به دیگران.

   *  یک دل برای انجام اعمال نامشروح  زنا، دروغگوی،رشوت وحرام خوری.

   *  بک دل برای یاد نکردن خدا ودوری ازفرایض دینی.

   *  یک دل برای کشتن ورنج دادن انسانهای بیگناه سرزمین خویش.

   *  یک دل برای بی تفاوتی با فرزندان وخانواده درامر امرارمعاش وتربیت شان.

   *  یک دل برای خشونت با زنان زیردستان وفرزندان.

   *  یک دل ازبرای فیسبوک،تلویزیون،انترنت ومبایل.

   *  یک دل برای ازدواج با دختران زیرسن.

   *  یک دل برای عاری از غم دیگران وهمنوعان وکمک نکردن به انسان های دیگر.

   *  یک دل برای گرفتن مهریه گزاف ودادن دختران بدون رضایت شان به افراد مسن وپیر.

   *  عادت به انجام اعمال ناروا ونا مشروح دل رابیرحم  وبیمارمیکند، باید دل را بخدا  نزدیک ساخت تا دل جان دیگر گیرد.

   *  دل دربرانسان از انجام اعمال بیهوده  میمیرد وضعیف میشود وبرای احیآاش باید دل را صیقل داد وصفای دیگر بخشید.

   *  دل را باید در یاد خدا آرامش بخشید ودر راه خدمت به مردم زنده نگهداشت چون دل پادشاه وجود است نباید خوار،ذلیل وافسرده شود دل هدایت کننده جسم انسان است تا زنده است باید درراه نیکی،صداقت،خدا پرستی،خدمت خلق، کمک به مستعضفین، ترحم وشفقت با همنوعان پرورش یابد بکار گرفته شود تادل در بدن سالم بماند وجسم هم سلامتی خودرا داشته باشد.آنگاه دل دیگر برای وجود بکار نه آید.

 
پایان
شهرفیروزکوه
حوت 1395