آرشیف

2015-11-2

دکتور سید احمد جهش

یک تیر و چندین فاخته!

عملیات موفقانه نیروهای هوا فضائی روسیه برضد گروه های تروریستی درسوریه، موقف پوتین وروسیه فدراتیف را به مثابه ابرقدرت دیپلوماتیک و نظامی در صحنه بین المللی برجسته ساخته به جهان یک قطبی وهژمونی اضلاع متحده امریکا خاتمه داد.
مجموعه اهدافی را که روسیه ازاین نبرد بدست آورد میتوان به هدف های عمدی (پلان شده) و هدف های غیرعمدی (فرا منتظره) تقسیم کرد.

ادامه مطلب اینجا