آرشیف

2024-4-16

محمد آصف فقیری

یک به یک جمع کن٬ دانهِ که نیست جدا

 

منظور از دانه وصل: عقل محض و هستی هر انسان و جمع کردن یک به یک بی عدد: آنچه از فیلسوفان ماقبل یا اکنون٬ از درک حقیقت پدیدار می شود٬ که در نقطه جمع یا وصل همه یگانگی بی عدد داریم…!

شرح وصل انسانی:

بنی آدم اعضای یکدیگرند

که در آفرینش٬ زیک گوهرند

یا در بسیاری از احادیث نبی مکر حضرت محمد(ص) جسد واحد گفته شده مومنان٬ که پدیداری وصل انسانی دوستی و پذیرش تنوع می باشد. به همین اساس امام اعظم می گوید: اگر دید یک کس ۹۹ فیصد کفر بود٬ یک فیصد مسلمان٬ رای به یک فیصدی آن داده شود یعنی مسلمان یا تسلیم شده به حق – حالا آن فیصدی یک می توان ایمان روز الست هم باشد. به همین علت انسان شناسی امام بزرگ چنان بود که: با همه علم حلیم٬ بلاغت و حکمت… که داشت٬ زندانی شدن و شهادت را٬ ترجیح می دهد٬ ولی قضاوت یا قاضی شدن را نمی پذیرد.

در حقیقت داوری و در عیوب مردم بودن٬ بزرگترین عیب و خامی هر انسان می توان باشد٬ زیرا این حالت برتری جوی را٬ تولید می کند. که برتری جوی در طول تاریخ انسانی مسبب نقض حقوق بنیادین بوده و است. از طرفی شایستگی و تخصص کسبی نیز در خدمت مردم تبیین می شود نه مسیر برای برتر شدن از سایر انسان ها٬ از این جهت بسیار از معضله های که در نظرما کوچک می آید٬ مسبب نهادینه نشدن تصامیم مهم و مبرم می شود٬ که جامعه را در سیر تنزل نگه می دارد.

در نتیجه:

معنی مبانی علوم انسانی و دستورات یکی از زبان های رایح وسیله برای گیرنده می باشد. و بخاطر همین مسئله عنوان را مانند چستان آوردم٬ چون آن مبنای ذات انسانی متجسس و ماجرای جوی غذای فکریش می باشد.

که چیستی عقل و چگونگی جوهر عقل یا متافیزیک در عمق و ژرف معرفت شناسی معنی٬سنگ بنای انسانی می شود. که حکمت انسانی و آنچه از درک حقیقت بقدر توانی پدیدار می کند و تسلسل پدیداری ها٬ محک وصل انسان ها بوده٬ برای توسعه اجتماع٬ که عبارت است از صلح پایدار.

محمدآصف فقیری