آرشیف

2015-1-2

شاعر گمنام

یـک پــــارچــــه شعر

سـرو  آزادم  بـه قـیـد آواره خـو درمــیـهــنم
عـاقــــــلم فــرزانـــه وهـوشـیـار امـا  کـودنــم
 
بـاد یــار مـلکـــت دیــریـنـه اجــداد  خـویــش
بـی رفـاه وبـیـعـمـل بـی خـانــه وبـی مـسـکـنم
 
رشـتــه بــــاور زرزاق جــهـان بـبـریـــده ام
چـشـم بـخـشـش سـوی اوباما و بوش ولادنم
 
این حکایت ماجرای فوق چندین ساله است
خصم صاحب خانه ومن درحـضـورش خازنـم
 
حــظ آسـایـش نـمـودم از عـطـای دشـمـنـان
ازتاٌسف ریش وصورت را بـنـاخـن مـیـکـنـم
 
فـقـیـه ام وپـیـروی عـمـامـه وریـش وکــلاه
قـــرعـه ایـن کـار رایــزدان نـهــاده گـــردنــم
 
احـنـفـی وحـنـبـلـی ومـالـکــی و شــافـعــی
لاف اسـلامـی نـمـایــد گـردنـش را بـشـکـنــم
 
لـقـمـه پـاک ونفیس رشوه روزی من است
گــربــه کـرسـی قـضـاوت لـحـظـه پـهـلـوزنـم
 
نـازنـیـنـم گـریـهـود اسـت بـنـدرا معـذوردار
زانـکــه نـزدش بـنـده امــرار معـیـشت میکنم
 
ای مسلمان یوسفم زان رونمی گیرم قـرار
خاک میهن خاک ام بغـداد شـود پـیـراهـنـم