آرشیف

2016-6-3

استاد محمد عارف ملکزاده

یــــــــاد هـــــا و خاطره هـــــا

محمد طاهر ملکزاده فرزند میرزا عبدالرحمن ملکزاده در اوایل ماه دلو سال .1338 هجر ی شمسی در قریه کوچکی در جوار کوه معروف چهل ابدال بنام سر جنگل مر بو ط ولسوالی تیوره فعلی ولایت غو ر  متو لد شد،  و شبستا ن پدر را   روشن ساخت، او از طفولیت  کنج کاو،ذکی  وبیدار،جسور  وهمیشه جستجوگر،مهر ه بان وخیلی مهمان نواز و زحمتکش بود ،چون در آن  وقت وزمان در قریه های دور افتاد ه چون سرجنگل واطراف آ ن مکتب نبود ، نزد ملا قریه   رفت وبا خواندن ونوشتن  آشنا شد ، تا اینکه در سال 1346 امر   دو باب مکتب مر بو ط  مدیریت انکشاف دهات آن وقت توسط پدرش میرزا عبدالرحمن ملکزاده  ګرفته شد، یکی بنام مکتب دهاتی چهل ابدال و دیگری بنام مکتب دهاتی پایحصار، که در دهن ورستانی  پایحصار موقعیت داشت، که معلمین آن قرار دادی  بودن ، از طرف انکشاف دهات  معاش داده میشد و محل و یا جای مکتب چهل ابدال قریه کشک اسپی انتخاب شد، ملکزاده پیشنهاد کرد بمردم محل مکتب که، اگر کسی زمین خود را میفروشد و یا تبدیل میکند به اندازه زمین جای مکتب، به آن از هر جای که زمین  میخواهد برایش زمین میدهم [از عاشقان، سرجنگل ] درین وقت یکی از اقوام ما بنام حاجی فیض محمد  که درین منطقه زمین داشت حاضر شد زمین مورد نیاز را بمکتب رایگان بدهد.

 

ادامه مطلب در اینجا