آرشیف

2016-1-21

نظیر ظفر

یارب تــــــــــــــــــو چاره کن

آتش درین چـــمن شده یارب تو چاره کن
 بر باد خاک مـــن شده یارب تو چاره کن

ا هل دغا و اهل قــــــــــــمار و سران زور
ارباب این وطن شــــده یارب تو چاره کن

از قتل و از قتال بـــــــــهر گوشه شد مزار
صد کشته بی کفــن شده یارب تو چاره کن

هر بیسواد و و جانی و هــر اجنبی پرست
نطاق انجــــــــــمن شده یارب تو چاره کن

دســــــــــت کلفـــــت شیخ برامد ز استین
بر ساق گلــــــــبدن شده یارب تو چاره کن

عصیانگران چو حامی اســـــــلام گشته اند
سنگـــسار فرق زن شده یارب تو چاره کن

شیطانهای مغرض و منحوس و دینفروش
پنهان بهر چـــــپن شده یارب تو چاره کن

نوشته نذیر ظفر