آرشیف

2018-7-31

محمد اسحاق ثنا

یاد رفته گان
 
تا به دست نآید مرادم پا فشاری میکنم
نزد دونان کی روم یا عذر زاری میکنم 
 
از دو چشمم اشک میرزم به یاد رفته گان
خانه دل را از این من آبیاری میکنم 
 
شعر نا موزون من خوانی کمی کن حوصله 
بار دیگر گر بخوانی دست کاری میکنم 
 
یک سر دارم فدای راه میهن خوش تر است
خون من گر لازم افتد نیز جاریززز میکنم 
 
تخم رهبر کم شود مردم زغم گردد رها 
با دعا از صدق دل شب زنده داری میکنم 
 
من ثنا با مردم آزاده همراه میشوم 
تا به تن یک قطره خون جاریست یاری میکنم 

 

محمد اسحاق ثنا 
ونکوور کانادا 
۳۰/۰۷/۲۰۱۸